ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
7
เมื่อวาน
34
เดือนนี้
508
เดือนก่อน
731
ปีนี้
5,654
ปีก่อน
13,631
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
34049 ครั้ง

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตุลาคม ๒๕๔๕

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

รวมทั้ง ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบ

ความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

 

แนวปฏิบัติ

1.
หลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่
  ผู้ตรวจสอบภายในพึง ปฏิบัติโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
2.
ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
  ข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.
ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดัง    ต่อไปนี้
3.1

ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด

  ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
3.2
ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล   ประเมินผลและรายงานผล
 

การตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์

 

และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว  หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน  นั้น

3.3
การปกปิดความลับ (Confidentiality)  : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่งข้อมูล
  ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
  โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
3.4
ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนำความรู้ทักษะและ ประสบการณ์์
 

ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่

 

หลักปฏิบัติงาน

1.
ความมีจุดยืนที่มั่นคง  (Integrity)
1.1
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
1.2

ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วม

  การกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
1.3
ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ ข้อบังคับ
  และจรรยาบรรณของทางราชการ
2.
ความเที่ยงธรรม  (Objectivity)
2.1
ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
  กับผลประโยชน์ของทางราชการ   รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2
ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ
  ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งหมดที่ตรวจพบ  
  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว   จะทำให้รายงานการตรวจสอบ
  บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
3.

การปกปิดความลับ  (Confidentiality)

3.1
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3.2
ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่
  กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
4.

ความสามารถในหน้าที่  (Competency)

4.1
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์
4.2
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ   ภายในของส่วนราชการ
4.3
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง    รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
  ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
   

 

ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด

เรื่องที่น่าสนใจ