ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
17
เมื่อวาน
25
เดือนนี้
827
เดือนก่อน
958
ปีนี้
10,107
ปีก่อน
14,528
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
19510 ครั้ง

ข้อบังคับ ก.พ.

ข้อบังคับ  ก.พ.
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.  ๒๕๓๗

  โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้บริการ
แก่ประชาชน  ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย  ฉะนั้น  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่
สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงสมควรให้มี  
ีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ีส่งเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน  อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา 
และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
  อำนาจตามความในมาตรา  ๘(๕)  และมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้
   

จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ  ๑     ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ข้อ  ๒   ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์      และไม่แสวงหา
  ประโยชน์โดยมิชอบ   ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
ข้อ  ๓   ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ 
  ความสามารถ และทักษะ  ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
   
 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

ข้อ  ๔     ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ
ข้อ  ๕   ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
  และประชาชนเป็นสำคัญ
ข้อ  ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
  ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ  ๗   ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า 
  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
   
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

ข้อ  ๘   ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน
  ของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน   รวมทั้งการเสนอแนะ
  ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ  ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
  ขวัญ  กำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ข้อ  ๑๐  พลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความสามัคคี
  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
   
 

 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อ 
  มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน   เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่
  ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า
  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป
ข้อ ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
  จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ    หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
  รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๖  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
   
 
    ให้ไว้ ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗
    (ลงชื่อ)     ชวน  หลีกภัย
         (นายชวน  หลีกภัย)
             นายกรัฐมนตรี
             ประธาน ก.พ.
   

หมายเหตุ 

    ข้อบังคับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  ๑๑๑  ตอนที่  ๑๙ ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๓๗