ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
7
เมื่อวาน
34
เดือนนี้
508
เดือนก่อน
731
ปีนี้
5,654
ปีก่อน
13,631
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
34048 ครั้ง

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

 

 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)

1000 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
  วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ควรกำหนดให้ชัดเจนไว้ในกฎบัตร
  ของงานตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์กร
1000.A1 การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเป็นงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่องค์กรควรกำหนดไว้ในกฎบัตร
  ของงาน    ตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการลักษณะนี้แก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก  ก็ควรระบุไว้
  ในกฎบัตร เช่นเดียวกัน
1000.C1 - การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเป็นงานบริการให้คำปรึกษา ควรระบุไว้ในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานในหน้าที่
 

ด้วยความเที่ยงธรรม

1110 ความเป็นอิสระภายในองค์กร
  หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ในระดับที่เอื้ออำนวยให้การปฏิบัติ
  งานตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1110.A1 กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ
1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ
  ผู้ตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติที่เป็นกลางไม่ลำเอียงและไม่มีอคติ และหลีกเลี่ยงในเรื่องขอ
  งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
1130 เหตุบั่นทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
  กรณีที่ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอนไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริง หรือโดยเหตุการณ์ที่ปรากฏ
 

อันอาจชักนำให้เข้าใจเช่นนั้น   ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้อง

 

ตามความเหมาะสมโดยลักษณะของการเปิดเผยควรขึ้นอยู่กับเหตุบั่นทอนที่เกิดขึ้น

1130.A1 ผู้ตรวจสอบภายในควรละเว้นการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน การที่ผู้ตรวจสอบภายใน
  ให้บริการให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา
  อาจทำให้พิจารณาได้ว่าเป็นเหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใ
1130.A2 ภารกิจให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบ ควรควบคุมดูแล
 

โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน

1130.C1 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้บริการให้คำปรึกษา ในงานที่ตนเองเคย     รับผิดชอบมาก่อนได้
1130.C2 ถ้าผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาว่าอาจมีเหตุบั่นทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
  ในงานบริการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ก่อนรับภารกิจนั้น
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
  ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทำด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
1210 ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ
  ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
  กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดำเนินการโดย ผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
  หน้าที่ ที่รับผิดชอบ
1210.A1 หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหน่วยงาน
  ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ
  ทั้งหมดของภารกิจ
1210.A2 ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เพียงพอที่สามารถระบุข้อบ่งชี้ของการทุจริต แต่ไม่จำเป็น
  ต้องมีความเชี่ยวชาญ เทียบเท่ากับผู้มีหน้าที่โดยตรง  ในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต
1210.A3 ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง  การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และรู้ เทคนิคการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า
  ผู้ตรวจสอบภายในทุก คนต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรง
1210.C1 หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการให้คำปรึกษา หรือควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ
  จาก ภายนอกหากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น          

  ที่จำเป็นต่อการ ให้บริการให้คำปรึกษานั้น ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ
1220 ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
  ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และใช้ทักษะเยี่ยงผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้
  ความสามารถและความรอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไม่ได้
  สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไม่ได้
1220.A1 ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
  การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  ความซับซ้อน ความมีนัยสำคัญ และความสำคัญของงานที่ให้ความเชื่อมั่น ความเพียงพอ
  และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกำกับดูแล
  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด ความผิดปกติ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างมีนัยสำคัญ
  ความคุ้มค่าของความเชื่อมั่นต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร
1220.A2 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาใช้คอมพิวเตอร์
  และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ  เป็นเครื่องมือช่วยในงานตรวจสอบ
1220.A3 ผู้ตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน
  และ ทรัพยากรขององค์กร อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพใน
  กระบวนการให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่อาจเป็นหลักประกันว่า  จะสามารถบ่งชี้ ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
 

ได้ทั้งหมด

1220.C1 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคำนึงถึง
  ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา
  และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซ้อน และขอบเขตของงานที่จำเป็น
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ
1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบภายในควรแสวงหาความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ
เพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด

เรื่องที่น่าสนใจ