ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
34
เมื่อวาน
42
เดือนนี้
826
เดือนก่อน
1,003
ปีนี้
3,541
ปีก่อน
9,385
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
20007 ครั้ง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน

แจ้งเวียนมาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
        (2019-04-24) Download
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        (2019-02-25) Download
แบบสอบถามระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (Provincial Personnel Information System) : PPIS
        (2018-10-30) Download
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        (2018-08-06) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
        (2018-07-24) Download
มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        (2018-05-02) Download
แบบ สขร. (เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
        (2018-04-18) Download
ขอข้อมูลแผนการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (2018-04-10) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560-30 กันยายน 2560)
        (2018-01-15) Download
แจ้งเวียนสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        (2017-11-14) Download
การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบงบการเงิน
        (2017-11-03) Download
รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
        (2017-07-25) Download
แจ้งเวียน รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ ฯ การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        (2017-07-24) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-30 มีนาคม 2560)
        (2017-07-18) Download
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
        (2017-04-19) Download
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
        (2017-03-29) Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกวดราคาของจังหวัดขอนแก่น
        (2017-02-06) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2559-30 กันยายน 2559)
        (2017-01-10) Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความ กรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
        (2017-01-10) Download
แจ้งเวียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
        (2016-02-09) Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
        (2016-01-12) Download
แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
        (2015-08-17) Download
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558)
        (2015-06-02) Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
        (2015-05-18) Download
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
        (2015-05-11) Download
แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
        (2015-02-26) Download
แจ้งการเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ การตรวจสอบสืบสวนและการตรวจสอบเฉพาะกรณีตามแผนงาน งานหรือโครงการ
        (2014-11-19) Download
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา
        (2014-01-03) Download
การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น
        (2013-11-22) Download
แจ้งการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2557
        (2013-11-22) Download
ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด