- หน้าแรกเว็บขอนแก่น
- หน้าแรกศูนย์ปฏิบัติการ
- ติดต่อสอบถาม
- การดำเนินงาน
- ติดต่อเรา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
MIS
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
ระบบเตือนภัย
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด
E - Report
ตัวชี้วัดจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง
e-library
• ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด
 1. ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลทั่วไป
1. ที่ตั้ง ขนาด
2. อาณาเขต
3. ลักษณะภูมิประเทศ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
5. ประวัติความเป็นมา
6. วิสัยทัศน์
7. ยุทธศาสตร์
8. ทำเนียบส่วนราชการ
9. เขตการปกครอง

 2. ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน
 • ด้านสังคม
10. ประชากร
11. การศึกษา
12. การนับถือศาสนา
13. การสาธารณสุข
14. สวัสดิการสังคม
15. อาชญากรรม
16. การแพร่ระบาดยาเสพติด
17. สาธารณภัย
18. ชุมชนและการรวมกลุ่ม
19. การสร้างนิสัยและการพัฒนาจิตใจ

 • ด้านเศรษฐกิจ
20. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
21. การประกอบอาชีพ
22. หมู่บ้านยากจน
23. ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง
24. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
25. การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย
26. การเกษตรกรรม
27. การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
28. การอุตสาหกรรม
29. การพาณิชยกรรม
30. การท่องเที่ยว
31. แรงงาน
32. การรวมตัวของเกษตกร
33. การเงินและการธนาคาร

 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
34. ไฟฟ้า
35. แหล่งน้ำ
36. โทรศัพท์
37. คมนาคม

 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
38. ป่าไม้
39. แร่ธาตุ

 • ด้านการบริหาร
40. งานโครงการ งบประมาณและการเบิกจ่าย
41. รายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42. อัตรากำลัง

 3. ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด
43. ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
44. ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
45. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด

© 2003 khonkaen.go.th
khonkaen@moi.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515admin report