ประวัติ นายมานิต วัฒนเสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2493
ภูมิลำเนาจังหวัดสตูล
ประวัติการศึกษา/อบรม
ประวัติการรับราชการ