- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
 ส่วนภูมิภาค
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานสถิติจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สำนักงานประมงจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานแรงงานจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

 รัฐวิสาหกิจ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานประปาเขต 6
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ส่วนกลาง
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต1 ขอนแก่น
สนง.ตำรวจภูธรภาค4
ท่าอากาศยาน จ. ขอนแก่น
สภ.เมืองจังหวัดขอนแก่น
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2
สำนักงานส่งเสริมการและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
สำนักงานททท.ภาคฯเขต3
สำนักงานประกันภัยจ.ขอนแก่น
ศูนย์ฯ ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่6
สำนักชลประทานที่6
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
ทศท.ขอนแก่น
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
ธนาคารออมสิน ภาค9
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
กกต. จังหวัดขอนแก่น
เรือนจำกลางขอนแก่น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
สำนักงานการค้าภายใน จ.ขอนแก่น
สำนักพื้นที่เขตการศึกษาขอนแก่นเขต 1
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.ขอนแก่น (ศตส.จ.ขก)
สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 โรงพยาบาล
รพ. ศูนย์ขอนแก่น
รพ. จิตเวชขอนแก่น
รพ. ศรีนครินทร์ มข.
 ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลตำบลหนองโก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เอกชน
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 โรงแรม
โซฟิเทล ราชา ออร์คิด
โฆษะ
เจริญธานีปริ๊นเซส
แก่นอินน์
ชัยพัช
พีพี


ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515