- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
เทศกาลและงานประจำปี
• เทศกาลและงานประจำปี
 เทศกาลและงานประจำปี  รายละเอียด
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน สุดยอดสงกรานต์อีสานและถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน เป็นประเพณีทุกปี มาตั้งแต่ปี 2531 การจัดงานดังกล่าว ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับจนปัจจุบันได้ชื่อว่า "งานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน สุดยอดสงกรานต์อีสานและถนนข้าวเหนียว" วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์แบบปีใหม่ไทย ปลูกฝังพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีของเยาวชนต่อครอบครัวและสังคม และที่เป็นจุดเด่นสำคัญของงานคือเป็นงานที่สนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การละเล่นกีฬา ประกวดอาหารพื้นบ้าน จัดแสดงคนตรี และการประกวดธิดาดอกคูน เป็นต้น
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น ในวันเพ็ญเดือนหกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือที่นิยมเรียกกันว่า "งานไหม" หรือ "งานเทศกาลไหม" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522 โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประเพณีผูกเสี่ยว เป็นประเพณีดั้งเดิมของคนกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว หรือชาวอีสานมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำว่า "เสี่ยว" ในความหมายของชาวอีสาน หมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนตาย เพื่อนร่วมชะตาชีวิต ร่วมทุกข์ร่วมสุข ถือเสมือนมีชีวิตเดียวกัน คู่เสี่ยวจะติดต่อไปมาหาสู่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา คนที่จะเป็นคู่เสี่ยวจะต้องเป็นชายกับชาย หญิงกับหญิง ซึ่งสนิทสนมกัน รสนิยมคล้ายกัน เกิดปีเดียวกัน มีบุคลิกคล้ายกัน พ่อแม่เห็นว่าเด็กรักกันก็จะนำมาผูกแขนต่อหน้าผู้ใหญ่ อบรมให้รักกัน แล้วทั้งสองคนก็ได้ชื่อว่าเป็นเสี่ยวกันไปจนชีวิตจะหาไม่ งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ ให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคำว่าเสี่ยวอย่างถูกต้อง ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้คนในชาติตระหนักถึงความเป็นมิตรกัน และนำค่าแห่งมิตรภาพนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือพัฒนาประเทศชาติและขยายผลการผูกเสี่ยวไปสู่คนในชาติให้มากขึ้น กิจกรรมในงาน ได้แก่ การจัดพิธีผูกเสี่ยว ประกวดพานบายศรี จัดขบวนแห่รถตามคำขวัญจังหวัด จัดศาลาไหมเพื่อสาธิตการทอผ้าไหมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปพื้นบ้าน การออกร้านกาชาด การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และการประกวดนางงามไหม
งานศิวะราตรีปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อยมีโบราณสถานที่สำคัญ คือปราสาทเปือยน้อย ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน และทุกวันเพ็ญ เดือน 5 ของทุกปี ชาวอำเภอเปือยน้อยกำหนดให้เป็นวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้คงไว้สืบไป โดยจัดงาน"ศิวะราตรีปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย" มีกิจกรรมสำคัญคือ พิธีทำบุญในภาคเช้า สำหรับภาคค่ำเป็นการแสดงแสงสีเสียง ด้านศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีตลอดจนประพรมลานข้าว วัว ควาย เจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล จังหวัดขอนแก่นโดยอำเภอบ้านไผ่ ได้สืบสานประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัดงานแห่ปราสาทข้าว หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี "ไทอีสาน" ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสินค้าชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสำคัญ คือให้ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกันไว้ที่ลานชั่วคราว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ แล้วประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อาทิเช่น การนำข้าวเปลือกมาโฮมบุญ การสู่ขวัญข้าวขวัญน้ำ การถวายทานข้าว จัดขบวนแห่ปราสาทข้าวจากทุกตำบล จากหน่วยราชการ/ภาคเอกชน จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคราชการ/เอกชน จัดประกวดเรียงความเรื่อง "ข้าวของพ่อ" ประกวดแข่งขันสารภัญญะ งามตุ้มโฮมไทบ้านไผ่ ประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอิสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ การแสดงแสง สี เสียง ชุด"กุ้มข้าวใหญ่ ไอศวรรย์ อัศจรรย์เมืองบ้านไผ่" และการแข่งขันการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์
งานประเพณีเข้าพรรษา เข้าพรรษา คือการที่ภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ประจำเสนาสนะในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่แห่งอื่น ระหว่างที่ผูกใจนั้นเป็นพิธีกรรมสำหรับภิษุโดยครง ซึ่งมีวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไว้ให้ปฏิบัติทุกรูป จะเว้นเสียมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ มีเรื่องราวปรากฎอยู่ในวัสสุปนายิกขันธกะพระวินัยปิฎกใจความว่า สมัยเมื่อผ่านปฐมโพธิการไปแล้วมีกุลบุตรบวชเป็นภิกษุมากขึ้น พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุจำพรรษา ถึงฤดูฝนมีน้ำขังเต็มพื้นที่ไร่นา ชาวบ้านประกอบอาชีพกสิกรรม ภิกษุบางจำพวกหาพักการจาริกไม่ บางพวกพากันเหยียบพืชผลชาวบ้าน และสัตว์เล็กตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านพากันติเตียน พระพุทธองค์ทรงทราบจึงบัญญัติให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในฤดูฝน 3 เดือน คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลังพุทธศาสนิกชนจะรวมกันที่ศาลาโรงธรรม จัดดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่พระสงฆ์ และอธิฐานเข้าพรรษา เรียกว่า ปวารณาเข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่มีจิตศรัทรา การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาชนและประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดี มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนา กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และอธิษฐานปวารณาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
งานประเพณีออกพรรษา ออกพรรษา หมายถึง การสิ้นสุดกำหนดอยู่จำพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเป็นสังฆกรรม กรรมพิเศษเรียกโดยภาษาวินัยพิเศษว่า ปวรณากรรม คือการทำปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันมาตลอด 3 เดือน ในวันเพ็ญเดือน 11 กิจกรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปีในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1. การตักบาตรเทโว สืบเนื่องมาจากวันเทโวโลหณะ คือวันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก หลังจากเสด็จไปจำพรรษาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพถ้วนไตรมาส และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกมาตลอด 3 เดือน พอออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังมนุษย์โลก โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร อันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกว่า วันเทโวโลหณะ ตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน 11 วันนั้นถือกันว่าเป็นวันบุญวันกุศลที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก รุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะกันเป็นการใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ และอำเภออุบลรัตน์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวเป็นประจำทุกปีที่วัดพระพุทธบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในวันออกพรรษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย นมัสการองค์พระเจ้าใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท พระภิกษุสามเณรเดินลงมาจากยอดเขาวัดพระบาทภูพานคำตามบันได 1,049 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาต พุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและจตุปัจจัย และขบวนแห่รถนางฟ้า เทวดา พระอินทร์ พระพรหม ไปยังวัดพระบาทภูพานคำ 2. ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงามของวิถีชีวิตคนอีสาน กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย จัดพิธีทางศาสนา ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง จัดแสดงนิทรรศการของเก่าน่าสะสม พระเครื่อง ประกวดและโชว์บอนไซ จัดแสดงวรรณกรรมเรื่อง"สินไซ" มหกรรมอาหารของดีเมืองขอนแก่น ประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ ประกวดฮ้านประทีป ประกวดสรภัญญะ การแสดงวัฒนธรรม 5 ภาค จัดประกวดนกกรงหัวจุก การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแข่ง X-Game การประกวดกวนข้าวทิพย์ การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงคนตรีพื้นเมือง และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515