- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net


  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกเซลล์ต่างๆในปัสสาวะอัตโนมัติและตรวจสารเคมีในปัสสาวะอั [ 14 ตุลาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพร้อมชุดทดสอบแบบ [ 14 ตุลาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจรของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประ [ 14 ตุลาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศ [ 06 ตุลาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับยา ของโรงพยาบา [ 29 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่อ [ 27 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียของโรงพยาบาลขอนแ [ 23 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC cและ Planing แบบรวมอะไหล่ทุกรายการของโรงพยาบาลขอนแก่ [ 21 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจสำเร็จรูป พร้อมอ [ 20 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางเค [ 17 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจสำหรับวัดระดับสารเคมีในเลือดทางภู [ 17 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrom eข [ 15 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศปร [ 14 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 10 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศปร [ 09 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกบิล A1C ของโรงพยาบาลขอนแก่น [ 09 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้ว [ 02 กันยายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ขอบโรงพยาบาลขอนแ [ 24 สิงหาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่าของ [ 27 กรกฎาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีปร [ 21 กรกฎาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารผู้ป่วยนอก 2 [ 13 กรกฎาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสิริรธร โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding [ 01 กรกฎาคม 2564 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ด้ [ 30 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-B [ 29 มิถุนายน 2564 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ของสำ [ 28 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) ของสำนักงานสา [ 28 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีของสำนักงานสาธารณสุขจั [ 28 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 และหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกของโร [ 14 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสั [ 04 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ของสำนักงานสา [ 01 มิถุนายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราค [ 31 พฤษภาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 31 พฤษภาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)ของสำนักงานสาธ [ 28 พฤษภาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยงิธีประกาศประกวดราคา (e-bidding) เครื [ 26 เมษายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) เคร [ 23 เมษายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 19 เมษายน 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 31 มีนาคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ด้วยงิธีประกาศประกวดราคา (e-bidding) ของโรงพ [ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยงิธีประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงห [ 21 มกราคม 2564 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 18 มกราคม 2564 ]
  ประกาศประกวดราคารจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและห้องปฏิ [ 11 มกราคม 2564 ]
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงเรือนจำอำเภอพล ของเรือนจำอำเภอพล [ 29 ธันวาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-B [ 22 ธันวาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและห้องปฏิบ [ 15 ธันวาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ธันวาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมแก่นเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 15 ธันวาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 07 ธันวาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข [ 18 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดหิ้วถือสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีปร [ 18 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราค [ 18 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะถายในด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Biddin [ 18 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 เทสล่า [ 17 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 17 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 16 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 09 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 09 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ผ [ 03 พฤศจิกายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ร [ 29 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 29 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) เคร [ 22 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ข [ 16 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) ช [ 15 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 09 ตุลาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 29 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนประตูห้องผ่าตัด อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 5 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธ [ 29 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 25 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยเงินบำรุง (ประกันสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ [ 21 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 166 จุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดรา [ 17 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 15 กันยายน 2563 ]
  ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอ [ 11 กันยายน 2563 ]
  ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอ [ 11 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 10 กันยายน 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่าและหลังใหม่) และบริเวณโดยรอบ [ 09 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ พับ และรีดผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษจำนวน 365,000 กก ของโรงพยาบาลขอนแก่น [ 08 กันยายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 31 สิงหาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประ [ 28 สิงหาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติครบวงจรของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิ [ 25 สิงหาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบำรุง(ประกันสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 สิงหาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกว [ 14 สิงหาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราค [ 07 สิงหาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจรของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประ [ 07 สิงหาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่ [ 30 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8 และอาคาร 9 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดร [ 22 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 6 และอาคาร 7 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดร [ 22 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ ห้องส้วม ข้างอาคารที่จอดรถ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้ว [ 22 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 22 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีปร [ 22 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) อาค [ 17 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) เคร [ 15 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 14 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 14 กรกฎาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 09 กรกฎาคม 2563 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 03 มิถุนายน 2563 ]
  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) วัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนยน 72 รายการ (ต่ [ 01 มิถุนายน 2563 ]
  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) วัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนยน 72 รายการ [ 01 มิถุนายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 01 มิถุนายน 2563 ]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน และเอกสารเลขที่ 88/มิ.ย./61 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  ระยะเวลาการก่อสร้างและงวดงาน - งวดเงิน ตามเอกสารเลขที่ 217/ธ.ค./62 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฯ เอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย.61 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร : เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53 และเอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  งานวิศวกรรมเครื่องกล : เอกสารเลขที่ ก.149/ก.ย./53, ก.150/ก.ย./53, ก.151/ก.ย./53, ก.152/ก.ย./53, ก.15 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  เอกสารมารฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ื ก.39/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  งานวิศวกรรมโครงสร้าง : เอกสารเลขที่ ก140/ก.ย.53 และเอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  งานสถาปัตยกรรม : เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 และเอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ.2553 และเอกสารเลขที่ ก148/ก.ย./53 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เอกสารเลยที่ ข147/พ.ย./62 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 13 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 12 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 11 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 10 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 9 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 8 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 7 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 6 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 5 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 4 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 3 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - ต่อ 2 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  แบบก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น - 1 [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  ร่างประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 หลัง [ 29 พฤษภาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหร่ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยว [ 28 พฤษภาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) เคร [ 25 พฤษภาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ผู้พิการของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา [ 28 เมษายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 22 เมษายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 17 เมษายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding)เคาื [ 03 เมษายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planing พร้อมอะไหร่ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีป [ 02 เมษายน 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณภาพดิจิตอล FPD ข [ 26 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 26 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ พับ และรีดผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศป [ 18 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ พับ และรีดผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกา [ 18 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา [ 17 มีนาคม 2563 ]
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PHONE ชุดที่ 2 [ 11 มีนาคม 2563 ]
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PHONE ชุดที่ 1 [ 11 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PHONE ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e [ 11 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 9 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 8 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 7 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 6 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 5 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 4 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 3 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 2 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างขอบเขตงาน (TOR)โปรแกรมเพื่อบริหารงานโรงพยาบาล HIS ส่วนที่ 1 [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 10 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดรา [ 06 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ของสำนักงานส [ 05 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 04 มีนาคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพักพยาบาล ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ด้วยวิธีประกาศประกวดราค [ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e-Bidding) [ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 04 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 03 กุมภาพันธ์ 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 23 มกราคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 12 มกราคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 12 มกราคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 06 มกราคม 2563 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 28 ธันวาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 17 ธันวาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 17 ธันวาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถา [ 16 พฤศจิกายน 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 12 พฤศจิกายน 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 30 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 29 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 29 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 28 ตุลาคม 2562 ]
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด หมายเลข 12 อาคาร 40 ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่ [ 18 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิด Once [ 01 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อขยายหลอด [ 01 ตุลาคม 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 26 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 20 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 20 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 18 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเส้นทางหลัก (Network Backbone) ของโรงพยาบาลขอนแ [ 18 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 12 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา (e- [ 10 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 03 กันยายน 2562 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019 [ 02 กันยายน 2562 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูงขนาดไม่ต่ำกว [ 26 สิงหาคม 2562 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE City Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ [ 19 สิงหาคม 2562 ]
  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราค [ 15 สิงหาคม 2562 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 15 สิงหาคม 2562 ]
  ร่่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) บนอาค [ 09 สิงหาคม 2562 ]
  ร่่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) บนอาค [ 09 สิงหาคม 2562 ]
  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ Mice City 2019 ด้วยวิธี e-B [ 30 กรกฎาคม 2562 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 24 กรกฎาคม 2562 ]
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน Khon Kaen Smart City & MICE CITY Expo 2019 [ 19 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการอาหารแห้ง จำนวน72รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 10 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (รพ.ขอนแก่น) [ 09 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (สสจ.ขอนแก่น) [ 08 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ [ 08 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น (รพร.กระนวน) [ 08 กรกฎาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2562 ]
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเรื่ [ 26 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วม อาคาร 10 และอาคาร 14 (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 6 และอาคาร 7 (รพ.ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 และอาคารผ่าตัดไอ.วี.ยู. 40 ปี (รพ.ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 (รพ.ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอกฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) รายการ เตียงผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 14 มิถุนายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ negative pressure rooms (รพ.ขอนแก่น) [ 28 พฤษภาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเครื่อง กำเนิดไอน้ำ ชนิด Once Through Boilers (รพ.ขอนแก่น) [ 28 พฤษภาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 23 พฤษภาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (รพ.ขอนแก่น) [ 14 พฤษภาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 kVA (รพ.ขอนแก่น) [ 02 พฤษภาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดและแผ่นหรือถาดทดสอบฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 30 เมษายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning (รพ.ขอนแก่น) [ 23 เมษายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง (รพ.ขอนแก่น) [ 02 เมษายน 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 6 เครื่อง (รพ.ขอนแก่น) [ 15 มีนาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 15 มีนาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเตียงผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 05 มีนาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (รพ.ขอนแก่น) [ 05 มีนาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ฯ จำนวน 2 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 05 มีนาคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านไผ่ ครั้งที่ 3 (สสจ.ขอนแก่น) [ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 628,446 ลูกบาศก์เมตร (รพ.ขอนแก่น) [ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยว (รพ.ขอนแก่น) [ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หนองสองห้อง (สสจ.ขอนแก่น) [ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (รพ.ขอนแก่น) [ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านไผ่ (สสจ.ขอนแก่น) [ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกัน (รพ.ขอนแก่น) [ 09 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 07 กุมภาพันธ์ 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เข็มสำหรับแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (รพ.ขอนแก่น) [ 31 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะและสกรูยึดกระดูก (รพ.ขอนแก่น) [ 31 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.ขอนแก่น) [ 31 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังฯ ชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา (รพ.ขอนแก่น) [ 29 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอว แบบเกลียวสกรู (รพ.ขอนแก่น) [ 29 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อแผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด จำนวน 4 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยห้องพิเศษ (รพ.ขอนแก่น) [ 21 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (รพ.ขอนแก่น) [ 21 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (รพ.ขอนแก่น) [ 09 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องซักผ้าสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 485 ปอนด์ (รพ.ขอนแก่น) [ 07 มกราคม 2562 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียมนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,000 ชิ้น (รพ.ขอนแก่น) [ 25 ธันวาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังขนาด 10 ที่นั่ง (เรือนจำอำเภอพล) [ 11 ธันวาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.เปือยน้อย) [ 07 ธันวาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) โครงการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง (เรือนจำอำเภอพล) [ 06 ธันวาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังขนาด 10 ที่นั่ง (เรือนจำอำเภอพล) [ 06 ธันวาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัวฯ จำนวน 50 ชิ้น (รพ.ขอนแก่น) [ 20 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจฯ จำนวน 150 สาย (รพ.ขอนแก่น) [ 20 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 800 สาย (รพ.ขอนแก่น) [ 19 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจสองห้องฯ จำนวน 35 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 19 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อปอดเทียม (membrane oxygenator) จำนวน 270 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 15 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจ (รพ.ขอนแก่น) [ 15 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ (รพ.ขอนแก่น) [ 15 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่ง ไมทรัล จำนวน 50 ชิ้น (รพ. [ 14 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อระบบท่อลมรับ- ส่งสิ่งส่งตรวจ ทางการแพทย์อัตโนมัติ (รพ.ขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 20 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 09 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 12 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 08 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.บ้านไผ่) [ 07 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ (รพ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร (รพ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (รพ.ขอนแก่น) [ 29 ตุลาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ รพ.บ้านไผ่ (สสจ.ขอนแก่น) [ 25 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารต่อเติมผู้ป่วยนอก รพ.สีชมพู (สสจ.ขอนแก่น) [ 25 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้ออาหารดิบสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขังฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562 (เรือนจำอำเภอพล) [ 24 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการซีก อบ และพับผ้าผู้ป่วยฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 21 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ รพ.บ้านฝาง (สสจ.ขอนแก่น) [ 18 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารต่อเติมผู้ป่วยนอก รพ.สีชมพู (สสจ.ขอนแก่น) [ 18 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ รพ.บ้านไผ่ (สสจ.ขอนแก่น) [ 18 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (สสจ.ขอนแก่น) [ 12 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถตู้พยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 12 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.บ้านฝาง (สสจ.ขอนแก่น) [ 12 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ภูเวียง (สสจ.ขอนแก่น) [ 06 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หนองเรือ (สสจ.ขอนแก่น) [ 06 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ด้วย [ 04 กันยายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการ ผลไม้ จำนวน 24 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 สิงหาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 84 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 16 สิงหาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 07 สิงหาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างดูแลบำรุงรักษาสวน ไม้ดอก ไม้ประดับฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 03 สิงหาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 (รพ.ขอนแก่น) [ 02 สิงหาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน (สสจ.ขอนแก่น) [ 31 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อผ้าก๊อสตัดพับสำเร็จรูปไม่ปราศจากเชื้อ (รพ.ขอนแก่น) [ 31 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร6 และอาคาร 7 (รพ.ขอนแก่น) [ 31 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วม (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิริธร (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ(ชั้น1-ชั้น5) (รพ.ขอนแก่น) [ 24 กรกฎาคม 2561 ]
  จัดดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ หลอด LED จำนวน 1 รายการ ฉบับปรับปรุง (รพ.ขอนแก่น) [ 02 กรกฎาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ถุงพลาสติกใส่มูลฝอย จำนวน 11 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 26 มิถุนายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกันฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 12 มิถุนายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ) [ 07 มิถุนายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ชุด Upgrade ระบบ PACS (รพ.ขอนแก่น) [ 06 มิถุนายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ หลอด LED จำนวน 18,250 หลอด (รพ.ขอนแก่น) [ 31 พฤษภาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยว (รพ.ขอนแก่น) [ 15 พฤษภาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค (รพ.ขอนแก่น) [ 04 พฤษภาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแบบ Inverter (รพ.ขอนแก่น) [ 03 พฤษภาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง แบบ Inverter (รพ.ขอนแก่น) [ 27 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อหม้อไอน้ำชนิด ONCE THROUGH BOILERS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (รพ.ขอนแก่น) [ 27 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ หลอด LED จำนวน 18,250 หลอด (รพ.ขอนแก่น) [ 27 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร (รพ.ขอนแก่น) [ 19 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ (รพ.ขอนแก่น) [ 18 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว (รพ.ขอนแก่น) [ 17 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC) (รพ.ขอนแก่น) [ 09 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญทั่วไป (รพ.ขอนแก่น) [ 02 เมษายน 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังฯ และไม่มีเข็มฉีดยา (รพ.ขอนแก่น) [ 28 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ จำนวน 1 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 22 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning พร้อมอะไหล่ (รพ.ขอนแก่น) [ 16 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ (แอลอีดี) (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 ชุด (รพ.ขอนแก่น) [ 08 มีนาคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound 4 D) (รพ.ขอนแก่น) [ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่ง เอออร์ติก (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่ง ไมทรัล (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ( (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน (Ventilator) (รพ.ขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ็กซเรย์ฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (เรือนจำอำเภอพล) [ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้ออาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 69 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าผู้ป่วยฯ จำนวน 547,500 กิโลกรัม (รพ.ขอนแก่น) [ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (รพ.ขอนแก่น) [ 06 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พร้อมสาย (รพ.ขอนแก่น) [ 06 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 68 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 06 กุมภาพันธ์ 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ (เรือนจำอำเภอพล) [ 24 มกราคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มกราคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 10 ชิ้น (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มกราคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจวิเคราะห์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ 83 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 16 มกราคม 2561 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รพ.ขอนแก่น) [ 28 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (เรือนจำอำเภอพล) [ 25 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังแบบม้านั่ง 10 ที่นั่ง 2 (เรือนจำอำเภอพล) [ 22 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังแบบม้านั่ง 10 ที่นั่ง (เรือนจำอำเภอพล) [ 14 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (รพ.ขอนแก่น) [ 14 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) แผ่นน้ำยาทดสอบทางคลังเลือด ชนิด Coombs card (รพ.ขอนแก่น) [ 13 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) ชุดรับบริจาคเกล็ดเลือด แบบ single therapeutic doses (รพ.ขอนแก่น) [ 13 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding)จ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น (งานส่วนที่เหลือ) (รพ.ขอนแก่น) [ 06 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV (รพ.ขอนแก่น) [ 04 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สสจ.ขก. (รพ.ขอนแก่น) [ 01 ธันวาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง คสล. 8 ชั้น (รพ.ขอนแก่น) [ 25 พฤศจิกายน 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (บ.ธนธรณี) [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่อง 128 side CT-SCAN (รพ.ขอนแก่น) [ 13 พฤศจิกายน 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่อง CT simulator (รพ.ขอนแก่น) [ 10 พฤศจิกายน 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องผลิตลำรังสีอิเล็กตรอน (รพ.ขอนแก่น) [ 10 พฤศจิกายน 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ จัดซื้อยา Idarubicin hydrochloride 10 mg (รพ.ขอนแก่น) [ 25 ตุลาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (รพ.ขอนแก่น) [ 25 ตุลาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา piperacillin4g (รพ.ขอนแก่น) [ 20 ตุลาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา hyaluronate20mg (รพ.ขอนแก่น) [ 20 ตุลาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ จ้างเหมาบริการซัก อบ และพับผ้าผู้ป่วยสามัญฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 10 ตุลาคม 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 30 สิงหาคม 2560 ]
  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 หลัง (หลังเก่าและหลังใหม่) และบริเวณโดยร [ 11 สิงหาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ รายการเครื่อง EKG (รพ.ชุมแพ) [ 08 สิงหาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ รายการ ยา Nicardipine Hydrochloride (รพ.ขก.) [ 03 สิงหาคม 2560 ]
  ประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (รพ.ชุมแพ) [ 01 สิงหาคม 2560 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย (แฟลต) ข้าราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น [ 21 กรกฎาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ ผ้าซับเลือด (รพ.ขก.) [ 20 กรกฎาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างทำความสะอาดอาคารฯ (รพ.ขก.) [ 17 กรกฎาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย 90 รายการ (รพ.ขก.) ครั้งที่ 2 [ 17 กรกฎาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 28 มิถุนายน 2560 ]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอ [ 22 มิถุนายน 2560 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รอบสอง) จ้านวน 1 แห่ง [ 22 มิถุนายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย 90 รายการ (รพ.ขก.) [ 20 มิถุนายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสาน (สนง.โยธาฯ ขก.) [ 15 มิถุนายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องผลิตอากาศอัด (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มิถุนายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 23 พฤษภาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมี (รพ.ขอนแก่น) [ 16 พฤษภาคม 2560 ]
  ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬ [ 11 พฤษภาคม 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 01 พฤษภาคม 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ "Dino" ด้วยวิธีประกวด [ 01 พฤษภาคม 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ [ 26 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูป [ 25 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการจ้างปรับภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง จังห [ 25 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการโคมไฟผ่าตัด (รพ.ขอนแก่น) [ 24 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์แล [ 21 เมษายน 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 21 เมษายน 2560 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรัชดานุสรณ์ อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยวิ [ 21 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) กล้องส่งอตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง (รพ.ชุมแพ) [ 12 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องรับสัญญาณเอ๊กซเรย์ (รพ.ชุมแพ) [ 12 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างและปรับปรุงฯ สวนรัชดานุสรณ์ (โยธาฯ ขก.) [ 11 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างศูนยืวัฒนธรรมไทย - จีน (โยธาฯ ขก.) [ 11 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ อาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) (รพ.ขอนแก่น) [ 10 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (รพ.ขอนแก่น) [ 04 เมษายน 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องผลิตสูญญากาศ (รพ.ขอนแก่น) [ 21 มีนาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องผลิตอากาศอัด (รพ.ขอนแก่น) [ 10 มีนาคม 2560 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (รพ.ขอนแก่น) [ 06 มีนาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) Insulin mixture of 30% (รพ.ขอนแก่น) [ 06 มีนาคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอ็กซเรย์ฯ ดิจิติอล 1000 mA (รพ.ขอนแก่น) [ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอ็กซเรย์ฯ ดิจิติอล 300 mA (รพ.ขอนแก่น) [ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropennem (รพ.ขอนแก่น) [ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin (รพ.ขอนแก่น) [ 03 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์ยา phenytoin (รพ.ขอนแก่น) [ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการอ๊อกซิเจนเหลว (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มกราคม 2560 ]
  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงาน (สนง.ประกันสงคม) [ 19 มกราคม 2560 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงาน (สนง.ประกันสงคม [ 27 ธันวาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รพ.ขอนแก่น) [ 13 ธันวาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 02 ธันวาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น (รพ.ชุมแพ) [ 01 ธันวาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีด และพับผ้าฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารฯ (สนง.ประกันสังคมฯ) [ 25 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้นฯ (รพ.ชุมแพ) [ 24 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (รพ.สิรินธรฯ) [ 23 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (รพ.สิรินธรฯ) [ 23 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะฯ ปรับปรุงใหม่ (สสจ.ขอนแก่น) [ 23 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อออกซิเจนเหลว (รพ.ขอนแก่น) [ 21 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานปรับปรุงภาพลักษณ์ส่วนที่แหลือ (สนง.ประกันสังคม) [ 18 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานปรับปรุงภาพลักษณ์ (สนง.ประกันสังคม) [ 11 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (รพ.สิรินธร) [ 10 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ (รพ.สิรินธร) [ 10 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (สสจ.ขอนแก่น) [ 09 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมแม่น้ำพอง (สนง.โยธาฯ) [ 08 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 04 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (สสจ.ขอน [ 03 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น (รพ.ขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้า (รพ.ขอนแก่น) [ 11 ตุลาคม 2559 ]
  ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สาหรับใช้เลี้ยงผ [ 10 ตุลาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร (สนง.โยธาฯ ขก.) [ 05 ตุลาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) กล้องจุลทัศน์สำหรับผ่าจอประสาทตา (รพ.ขอนแก่น) [ 03 ตุลาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อ (รพ.ขอนแก่น) [ 03 ตุลาคม 2559 ]
  ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประม [ 27 กันยายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 2 เครื่อง (รพ [ 26 กันยายน 2559 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อถุงมือยางสำหรับศัลยกรรม (รพ.ขอนแก่น) [ 22 กันยายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 สิงหาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 สิงหาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) การซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Rituximab 500 mg (รพ.ขอนแก่น) [ 05 สิงหาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) การซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Nilotinib 200 mg (รพ.ขอนแก่น) [ 05 สิงหาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องสมุดและสำนักงานศูนย์แพทย์ฯ รพ.ขอนแก่น [ 02 สิงหาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 2 รายการ (รพ.ขอนแก่น) [ 21 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ ข [ 14 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคของ รพ.ขอนแก่น [ 14 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดพ [ 14 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาาดอาคารสิรินธร ส่วนที่ 2 (รพ.ขอนแก่น [ 05 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาาดอาคารสิรินธร ส่วนที่ 1 (รพ.ขอนแก่น [ 05 กรกฎาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 71 รายการ (รพ.ขอนแก่น [ 28 มิถุนายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างกำจัดขยะมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการจ้างหมาทำความสะอาด อาคาร 8 และ 9 (รพ.ขอนแก่น) [ 15 มิถุนายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ โคมไฟ่าตัดใหญ่ (งบค่าเสื่อม 59) (รพ.ขอนแก่น) [ 26 พฤษภาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ IP Camera (รพ.ขอนแก่น) [ 26 พฤษภาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camara) [ 11 พฤษภาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) น้ำยาวิเคราะหืกรด ด่างและก๊าซ (รพ.ขก.) [ 22 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภาค รายการเนื้อหมู (รพ.ขก.) [ 21 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน (โยธาฯ) [ 19 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (รพ.ขก.) [ 11 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) Cillostazol 100 mg (รพ.ขก.) [ 11 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ยา Cyproterone Acetate 50 mg (รพ.ขก.) [ 11 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ยา Brimonidine tartrate (รพ.ขก.) [ 11 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) สำลีก้อนกลมชุม 70% (รพ.ขก.) [ 11 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) Sodium hyaluronate 20 mg (รพ.ขก.) [ 07 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) Pegfilgrastim 6 mg/0.6 ml (รพ.ขก.) [ 07 เมษายน 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่อง x-ray คอมพิวเตอร์ (รพ.ขก.) [ 24 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่อง x-ray 1000mA (รพ.ขก.) [ 24 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขุดลอกงานดินถมเกลี่ย (ยธ.ขก.) [ 11 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประปาผิวดิน (ยธ.ขก.) [ 11 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) สร้างห้องน้ำรวม (ยธ.ขก.) [ 11 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ชุมแพ) [ 10 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจ (รพ.ขก.) [ 04 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ ผ้าผุ้ป่วยใน (รพ.ขก.) [ 04 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) น้ำยาตรวจสารเคมี (รพ.ขก.) [ 04 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ (สสจ.ขก.) [ 04 มีนาคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ Catheter รพ.ขอนแก่น [ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการ CBC รพ.ขอนแก่น [ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการยา Donepezil รพ.ขอนแก่น [ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุการแพทย์รายการ Syringe รพ.ขอนแก่น [ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) อาหารแห้ง รพ.ขอนแก่น [ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ รพ.ขอนแก่น [ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ยา Nicardipine 10 mg รพ.ขอนแก่น [ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) สายสวนขยายหลอดเลือด รพ.ขอนแก่น [ 08 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) บำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจฯ รพ.ขอนแก่น [ 05 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ถุงบรรจุเลือด Quadruple รพ.ขอนแก่น [ 05 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดบริจาคเกล็ดเลือด Apheresis รพ.ขอนแก่น [ 05 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการยา Dasatinib รพ.ขอนแก่น [ 14 มกราคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการยา Deferasirox รพ.ขอนแก่น [ 13 มกราคม 2559 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ รพ.ขอนแก่น [ 13 มกราคม 2559 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) สายลวดนำสายสวนหัวใจ รพ.ขอนแก่น [ 05 มกราคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ AORTIC รพ.ขอนแก่น [ 05 มกราคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ MITRAL รพ.ขอนแก่น [ 05 มกราคม 2559 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (รพ.บ้านฝาง) [ 30 ธันวาคม 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง (รพ.บ้านไผ่) [ 30 พฤศจิกายน 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ หม้อแปลงไฟฟ้า (รพ.ขก [ 27 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รายการขนมหวานและผลไม้ (รพ.ขก.) [ 27 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน (รพ.ขก.) [ 27 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี บ้านท่าวังเวิน 2 [ 26 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี บ้านชีกกค้อ 2 [ 26 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี บ้านท่าวังเวิน [ 24 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี บ้านชีกกค้อ [ 24 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเ [ 18 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตลับทดน้ำเข้า - ออก (รพ.ขอนแก่น) [ 18 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย (รพ.ขอ [ 18 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (รพ.ขอนแก่น) [ 17 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน [ 10 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน [ 10 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 ชั้น (รพ.ขอนแ [ 06 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ และพับผ้า (รพ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีด (รพ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการจ้างเหมาให้บริการฟอกไต(รพ.มัญจาคีร [ 03 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำความสะอาดอาคารสิรินธร(รพ.ขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผ่นน้ำยาทดสอบทางเลือด(รพ.ขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพฯ [ 21 ตุลาคม 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยาร่วมของโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลส [ 07 ตุลาคม 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก [ 07 ตุลาคม 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 114 เตียง (สสจ.ข [ 01 ตุลาคม 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 29 กันยายน 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา MSS (รพ.ขอนแก่น) [ 29 กันยายน 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 กันยายน 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างกำจัดขยะมูลฝอย (รพ.ขอนแก่น) [ 16 กันยายน 2558 ]
   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป (รพ.ขอนแก่น) [ 08 กันยายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องส่องตรวจกระเพาะ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 กันยายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส (รพ.ขอนแก่น) [ 08 กันยายน 2558 ]
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลิฟต์เตียงคนไข้แบบมีห้องเครื่องระบบ GEAR [ 28 สิงหาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รถรับบริจาคโลหิต (รพ.ขอนแก่น) [ 21 สิงหาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (รพ.ขอนแก่น) [ 21 สิงหาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขก.) [ 20 กรกฎาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด ค.ส.ล. 4 ชั้น (ศูนย์อุตุฯ ภ.ตอน.บน) [ 01 กรกฎาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 114 เตียง (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องยูโร (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด OR 9 (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด OR 17 (รพ.ขอนแก่น) [ 30 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR (Khonkaen Hospital) [ 19 มิถุนายน 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขก.) [ 18 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สสจ.ขก.) [ 17 มิถุนายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขก.) [ 12 มิถุนายน 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยาฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 10 มิถุนายน 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลังฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 10 มิถุนายน 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการขุดลอกห้วยกุดสามขา บ้านดงพอง ตำบลศิลา [ 05 มิถุนายน 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 (ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น) [ 21 พฤษภาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 20 พฤษภาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 19 พฤษภาคม 2558 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 19 พฤษภาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 28 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 28 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 23 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วย(ร.พ.ขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ร.พ.ขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ขุดลอกลำห้วยหนองโง้ง และคูใหญ่ (ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ขุดลอกลำห้วยหนองโง้ง และคูใหญ่ (ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ขุดลอกลำห้วยหนองโง้ง และคูใหญ่ (ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ขุดลอกลำห้วยใหญ่ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (อ.เมืองขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ขุดลอกลำห้วยใหญ่ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น (อ.เมืองขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น) [ 08 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ร.พ.ขอนแก่น) [ 03 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร คสล. (สสจ.ขอนแก่น) [ 01 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร คสล. (สสจ.ขอนแก่น) [ 01 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร คสล. (สสจ.ขอนแก่น) [ 01 เมษายน 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 27 มีนาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 25 มีนาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 12 มีนาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (รพ.ขอนแก่น) [ 12 มีนาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น) [ 10 มีนาคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น) [ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ) [ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น) [ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 16 จอภาพ (รพ.ขอนแก่น) [ 26 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลวัตต์ (รพ.ขอนแก่น) [ 26 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารฯ (สนง.ประกันสังคม) [ 19 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 13 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 ชั้น (รพ.ชุมแพ) [ 08 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 ชั้น (รพ.บ้านไผ่) [ 08 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (รพ.บ้านไผ่) [ 08 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารฯ (สนง.ประกันสังคม) [ 05 มกราคม 2558 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี (สนง.เกษตร จ.ขก.) [ 30 ธันวาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี (สนง.เกษตร จ.ขก.) [ 19 ธันวาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี (สนง.เกษตร จ.ขก.) [ 19 ธันวาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดจ้างรายการงานผังบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น [ 11 ธันวาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร (ว.สาธารณสุขสิรินธร) [ 04 ธันวาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 28 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น [ 21 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น [ 14 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 14 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง [ 13 พฤศจิกายน 2557 ]
  ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ (รพ.ขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ (รพ.ขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2557 ]
  ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น ฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (รพ.ขอนแก่น) [ 11 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การขุดลอกลำห้วยขันพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ (บ้านดอนน้อย) [ 07 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา การขุดลอกลำห้วยขันพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านดอนแดง [ 07 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.บ้านแฮด) [ 07 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างทำความสะอาด (ร.พ.ชุมแพ) [ 07 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างขุดขยายหนองคู (อ.ภูเวียง) [ 06 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 04 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 04 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น [ 31 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น(อ.พระยืน) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น(อ.พระยืน) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น(อ.พระยืน) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สสจ.ขอนแก่น) [ 28 ตุลาคม 2557 ]
   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
  ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
  ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจ ฯ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
  ราคากลางซื้อครภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจ IVUS (รพ.ขอนแ่กน) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 27 ตุลาคม 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่(เพิ่มเติม) [ 22 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาให้บริการฟอกไต (รพ.มัญจาคีรี) [ 14 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น [ 01 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น [ 01 ตุลาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น) [ 25 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น) [ 25 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น) [ 25 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รพ.ขอนแก่น) [ 11 กันยายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาบน้ำ/ห้องส้วม(รพ.ขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทผลไม้ ขนมหวาน (รพ.ขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ (รพ.ขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 17 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 17 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 17 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (รพ.ขอนแก่น) [ 17 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 17 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด (รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ปกส.ขก.) [ 16 พฤษภาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 15 พฤษภาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น) [ 08 พฤษภาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 25 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 25 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (รพ.ขอนแก่น) [ 25 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 25 เมษายน 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว (รพ.ขอนแก่น) [ 21 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารแห้ง (รพ.ขอนแก่น) [ 18 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 08 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (ร.พ.ขก.) [ 04 เมษายน 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 19 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 19 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 19 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 19 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 18 มีนาคม 2557 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 18 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ (รพ.ขอนแก่น) [ 17 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครั้งที่ 2 (สสจ.ขก.) [ 12 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 06 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 06 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 06 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์ฯ ( สนง.ปศุสัตว์) [ 06 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 8 และอาคาร 9 (รพ.ขอนแก่น) [ 05 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาไถพรวน( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาไถพรวน( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาไถผาน3 ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาไถผาน3 ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง. [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, การเกษตร, วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง. [ 04 มีนาคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( ร.พ..ขอนแก่น) [ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อบต.หว้าทอง) [ 05 กุมภาพันธ์ 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( ร.พ..ขอนแก่น) [ 31 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง.ปศุสัตว์ จ.ขก.) [ 28 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง.ปศุสัตว์ จ.ขก.) [ 28 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง.ปศุสัตว์ จ.ขก.) [ 28 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( สนง.ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่ [ 28 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR จ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณฯ ครั้งที่ 2 (วก.พล) [ 22 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR จ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณฯ (วิทยาลัยการอาชีพพล) [ 15 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( สสจ.ขอนแก่น) [ 10 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ฉบับปรับปรุง)(รพ.ขอนแก่น) [ 09 มกราคม 2557 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ( สสจ.ขอนแก่น) [ 24 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ. ขอนแก่น) [ 19 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( รพ.ขอนแก่น) [ 17 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 17 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 17 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ. ขอนแก่น) [ 11 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ. ขอนแก่น) [ 04 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาให้บริการฟอกไต (ร.พ.มัญจาคีรี) [ 03 ธันวาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 19 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัฑ์การแพทย์ (สสจ. ขอนแก่น) [ 15 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ออกซิเจนเหลว ( รพ.ขอนแก่น) [ 14 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาค (Linac) ( รพ.ขอนแก่น) [ 14 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ( ศุนย์วิทย์ฯ 7 ขอนแก่น) [ 07 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ( รพ.ขอนแก่น) [ 07 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่2( รพ.ขอนแก่น) [ 06 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา กล้องส่องตรวจและผ่าไซนัส( รพ.ขอนแก่น) [ 05 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ตู้อบทารากแรกเกิด( รพ.ขอนแก่น) [ 05 พฤศจิกายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด( รพ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด( รพ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 30 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ( สสจ.ขอนแก่น) [ 29 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ( สสจ.ขอนแก่น) [ 29 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ( สสจ.ขอนแก่น) [ 29 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ( สสจ.ขอนแก่น) [ 29 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( สสจ.ขอนแก่น) [ 23 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ( สสจ.ขอนแก่น) [ 23 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( สสจ.ขอนแก่น) [ 23 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร ( รพ.ชุมแพ) [ 23 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 14 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ( รพ.ขอนแก่น) [ 11 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ( รพ.ขอนแก่น) [ 11 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 09 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 09 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทธ์ที่ 7ขอนแก่น [ 09 ตุลาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( รพ.ขอนแก่น) [ 23 กันยายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสิ่งปลูกสร้าง ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 กันยายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.สิรินทร จ.ขอนแก่น) [ 02 กันยายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา( [ 16 สิงหาคม 2556 ]
  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที [ 16 สิงหาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.สิรินธร ขอนแก่น) [ 14 สิงหาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบภาพ/เสียงห้องประชุม(สนง.โยธาฯ) [ 31 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 30 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( รพ.ขอนแก่น) [ 30 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 24 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 24 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 24 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 24 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างไถกลบตอซัง/ไถพรวน ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 18 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างไถกลบตอซัง/ไถพรวน ( สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 18 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( รพ.ขอนแก่น) [ 16 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 16 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ( สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 09 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ( สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 09 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศวาตร์หรือการแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 01 กรกฎาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (รพ.บ้านฝาง) [ 28 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 24 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 04 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 04 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 04 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ( รพ.ขอนแก่น) [ 04 มิถุนายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 23 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 23 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 23 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( รพ.ขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 17 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ICU ศัลยกรรม1 (ครั้งที่ 2)(รพ.ขก.) [ 03 พฤษภาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 02 พฤษภาคม 2556 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (รพ.ชุมแพ) [ 29 เมษายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพฯ ปี 56( รพ.ขอนแก่น) [ 18 เมษายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 05 เมษายน 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 05 เมษายน 2556 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 02 เมษายน 2556 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วพบ.ขก.) แก้ไข [ 15 มีนาคม 2556 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วพบ.ขก.) แก้ไข [ 15 มีนาคม 2556 ]
   ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วพบ.ขก.) แก้ไข [ 15 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น) [ 06 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น) [ 06 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนายการ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น) [ 06 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น) [ 05 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 04 มีนาคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง(ปรับปรุงภูมิทัศน์)(สทกจ.ขอนแก่น) [ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สนง.โยธาฯ ขอนแก [ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทธ์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น) [ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ (สสจ.ขอนแก่น) [ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7) [ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฯ(สทกจ.ขอนแก่น) (19-22 ก.พ.56) [ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ศาลาพักญาติ (สสจ.ขอนแก่น) [ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7) [ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.การท่องเที่ยวฯ จว.กส. (สทกจ.ขก.) [ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอเวียงเก่า (ที่ทำการปกครองจังหวัด [ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารสนับสนุนบริการ (สสจ.ขอนแก่น) [ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอพัก(สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น) [ 07 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 05 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 04 กุมภาพันธ์ 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน จำนวน 60 ชุด (วสส. จ.ขอนแก่น) [ 22 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเลือดชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 17 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (สสจ.ขก.) [ 15 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาให้บริการฟอกไต (ร.พ.มัญจาคีรี) [ 09 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วสส. จ.ขอนแก่น) [ 02 มกราคม 2556 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ( สสจ.ขอนแก่น) [ 26 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น) [ 21 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารอำนวยการ คสล.3 ชั้น(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอ [ 21 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 21 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คสล.3 ชั้น ( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น [ 21 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คสล.3 ชั้น ( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น [ 21 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอาคาร ( สสจ.ขอนแก่น) [ 20 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างไถกลบตอซัง (สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น) [ 19 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 17 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ( สสจ.ขอนแก่น) [ 17 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า (โรงพยาบาลชุมแพ) [ 14 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ( สสจ.ขอนแก่น) [ 14 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น [ 13 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ (สสจ. ขอนแก่น) [ 06 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ( สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่ [ 04 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหอผู้ป่วยหนัก ICU ศัลยกรรม(โรงพยาบาลขอนแก่น [ 03 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 ธันวาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (สสจ. ขอนแก่น) [ 26 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (สสจ. ขอนแก่น) [ 26 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ. ขอนแก่น) [ 23 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ. ขอนแก่น) [ 23 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น [ 22 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ร.พ. ชุมแพ) [ 20 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ. ขอนแก่น) [ 19 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ. ขอนแก่น) [ 19 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ. ขอนแก่น) [ 08 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รพ.ชุมแพ) [ 06 พฤศจิกายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ครั้งที่ 2 (สสจ. ขอนแก่น) [ 18 ตุลาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทันตกรรม (รพ.มัญจาคีรี ) [ 09 ตุลาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (รพ.ชุมแพ ) [ 01 ตุลาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อมร [ 28 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเตรียมอาหารเลี้ยงเ [ 28 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 10 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น) [ 03 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น) [ 03 กันยายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดผ่าตัดภายในช่องท้อง ( โรงพยาบาล [ 31 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงพยาบาลชุมแพ) [ 29 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล) [ 27 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์โรงพยาบาลชุมแพ [ 27 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเกษตรกร (สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก [ 22 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเกษตรกร (สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก [ 22 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น) [ 17 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 16 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวฯ(สนง.ท่องเที่ยวฯ ขก.) [ 09 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 06 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 06 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 06 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ถุงมือยาง) ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 06 สิงหาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 30 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 30 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 30 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 30 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (รพ.ขอนแก่น) [ 20 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 16 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 16 กรกฎาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ( สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่ [ 25 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(ครั้งที่ 2) ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 25 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดข [ 25 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขก.) [ 25 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2) ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 20 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดข [ 19 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดข [ 19 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 14 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (สสจ.ขอนแก่ [ 05 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (สสจ.ขอนแก่ [ 05 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (สสจ.ขอนแก่ [ 05 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (สสจ.ขอนแก่ [ 05 มิถุนายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง อาคาร คสล. (สนจ.ขก.) [ 31 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารพักพยาบาล ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 28 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างกำจัดมูลฝอย ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยายา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก [ 21 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยายา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ) [ 18 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ) [ 17 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ) [ 08 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ) [ 08 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 02 พฤษภาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 24 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 24 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 19 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 19 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 17 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 17 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 120 เตียง ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 12 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 02 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 02 เมษายน 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 21 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ำบริโภค (สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 4 ) [ 20 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ำบริโภค (สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 4 ) [ 20 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (สสจ.ขอนแก่น ) [ 16 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื่อผ้าผู้ป่วย ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 12 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 12 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 05 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 05 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ( สนง.โยธาธิการและผังเมืองขอนแก่น ) [ 02 มีนาคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบ (เรือนจำอำเภอพล) [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขังเรือน [ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 12 มกราคม 2555 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 15 ธันวาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาให้บริการฟอกไต ( โรงพยาบาลมัญจาคีรี ) [ 02 ธันวาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง ( เรือนจำกลางขอนแก่น ) [ 25 พฤศจิกายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 04 พฤศจิกายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 03 พฤศจิกายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 31 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 31 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 19 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 17 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 11 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 03 ตุลาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Ultrasound Breast (โรงพยาบาลขอนแก่ [ 27 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 15 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 06 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 02 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 02 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เนื้อสัตว์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 02 กันยายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร คสล. (สสจ.ขอนแก่น) [ 30 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 29 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 23 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงพยาบาลสิรินทร จ.ขอนแก่น ) [ 22 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 19 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 08 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 08 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 08 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 04 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6) [ 04 สิงหาคม 2554 ]
  ร่าง TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย (บางส่วน) [ 02 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 02 สิงหาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น [ 26 กรกฎาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 19 กรกฎาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 19 กรกฎาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น [ 14 กรกฎาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 กรกฎาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขอนแก่น) [ 27 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( สสจ.ขอนแก่น ) [ 10 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 07 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คสล. 5 ชั้น( สสจ.ขอนแก่น ) [ 07 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2( สสจ.ขอนแก่น ) [ 07 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 03 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อกว่า 1000 [ 03 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Peginterferon alpha-2b ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 02 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความ [ 02 มิถุนายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (สสจ.ขอนแก่น ) [ 26 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฯ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 26 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์( โรงพยาบาล [ 25 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 25 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์( สสจ.ขอนแก่น ) [ 25 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์การแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 23 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์การแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 23 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 20 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 20 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงพยาบาลสิรินธร) [ 12 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เพิ่มเติม (ธนารักษ์พื้นที่ขอนแ [ 09 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เพิ่มเติม (ธนารักษ์พื้นที่ขอนแ [ 09 พฤษภาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 28 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 28 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 28 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 28 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เนื้อสัตว์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เนื้อสัตว์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์การแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์การแพทย์( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 21 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขก.) [ 18 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจฯ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 08 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างตรวจสิ่งส่งตรวจฯ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 08 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 07 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างขุดลอดฝาย/อ่างเก็บน้ำ ( ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด) [ 04 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 01 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 01 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 01 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 01 เมษายน 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (สสจ.ขก.) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 15 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 15 มีนาคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงพยาบาลสิรินธร) [ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ) [ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ) [ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ) [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ) [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 09 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 04 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 04 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 02 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.(สนง.โยธาฯ ขอนแก่น ) [ 02 กุมภาพันธ์ 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 31 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จ.ขอนแก่น ) [ 31 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จ.ขอนแก่น ) [ 31 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จ.ขอนแก่น ) [ 31 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รพ.สิรินทร จ.ขอนแก่น ) [ 24 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โรงพยาบาลสิรินทร จ.ขอนแก่น ) [ 24 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 20 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 18 มกราคม 2554 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สสจ.ขอนแก่น) [ 28 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 23 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 23 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 16 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 16 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (สสจ.ขอนแก่น) [ 16 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 13 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ศูนย์อนามัยที่ 6) [ 13 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ศูนย์อนามัยที่ 6) [ 13 ธันวาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 30 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 30 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ศูนย์อนามัยที่ 6) [ 25 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซัก-รีด ผ้าผู้ป่วย ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 24 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 17 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 17 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 10 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 10 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 10 พฤศจิกายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 29 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 26 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 11 ตุลาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( สสจ.ขอนแก่น ) [ 15 กันยายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น ) [ 15 กันยายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (สสจ.ขอนแก่น ) [ 15 กันยายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขอนแก่น ) [ 15 กันยายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (สสจ.ขอนแก่น ) [ 01 กันยายน 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 07 กรกฎาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 07 กรกฎาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 25 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเนื้อสัตว์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเนื้อสัตว์(โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 22 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 16 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.ขอนแก่น) [ 09 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม (สสจ.ขอนแก่น) [ 03 มีนาคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก(สสจ.ขอนแก่น) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 กุมภาพันธ์ 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหอประชุม (ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น) [ 15 มกราคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มกราคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 มกราคม 2553 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.สธ.ขอนแก่น ) [ 28 ธันวาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (สนง.สธ.ขอนแก่น ) [ 23 ธันวาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 26 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 26 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างต่อเติมอาคาร ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างต่อเติมอาคาร (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อ.ภูผาม่าน( ที่ทำการปกครองจังหวัด) [ 04 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 03 พฤศจิกายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 ตุลาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 สิงหาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 สิงหาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 11 สิงหาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 11 สิงหาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 29 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 29 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย ( อ.กระนวน) [ 28 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย (อ.กระนวน) [ 28 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยฯ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 14 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยฯ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 14 กรกฎาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 25 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 25 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 25 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 25 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างก่อสร้างอาคาร (ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างก่อสร้างอาคาร (ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมหลังคาฯ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ) [ 16 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมหลังคาฯ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ) [ 16 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมหลังคาฯ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ) [ 16 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (อ.บ้านไผ่) [ 16 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (สสจ.ขก.) [ 11 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงาน(สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น) [ 10 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 09 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 09 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 09 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 09 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 08 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 08 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 08 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 08 มิถุนายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต ( อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น) [ 28 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต (อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น) [ 28 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต ( อ.เมืองขอนแก่น) [ 22 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต (อ.เมืองขอนแก่น) [ 22 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬา(อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น) [ 21 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬา (อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแก่น) [ 21 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น) [ 18 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 18 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยในการผลิตฯ ( ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น) [ 12 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปัจจัยในการผลิตฯ (ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น) [ 12 พฤษภาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลหนองสองห้อง) [ 23 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซัก-รีดผ้าผู้ป่วย (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซัก-รีดผ้าผู้ป่วย(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 20 เมษายน 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน (อ.มัญญจาฯ) [ 27 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน(อ.มัญญจาฯ) [ 27 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 24 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 24 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสิ่งปลูกสร้างฯ (สนง.สสจ. ขอนแก่น) [ 16 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นพร้อมอุปกรณ์สำหรับจำลองการฝึกปฏิบัติการ [ 09 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นพร้อมอุปกรณ์สำหรับจำลองการฝึกปฏิบัติการ [ 09 มีนาคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย [ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องตรววิเคราะห์วัดปริมาตรสารพันธุกรรมและวัดผลผลิต PCR [ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย (ศูนย์บำบัดฯ ขอนแก่น) [ 03 กุมภาพันธ์ 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ศูนย์อนามัยที่ 6) [ 02 กุมภาพันธ์ 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 30 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( ศูนย์อนามัยที่ 6) [ 22 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซัก – รีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1,460,000 กิโลกรัม [ 21 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างซัก – รีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 1,460,000 กิโลกรัม [ 21 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว (สน.เวียงเก่า) [ 16 มกราคม 2552 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยที่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น [ 25 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (ครั้งที่ 2) [ 25 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ (ครั้งที่ 2) [ 25 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยที่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น [ 22 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ [ 17 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ [ 16 ธันวาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 24 พฤศจิกายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 24 พฤศจิกายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( โรงพยาบาลขอนแก่น ) [ 21 พฤศจิกายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 พฤศจิกายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (โรงพยาบาลบ้านฝาง) [ 14 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลมัญจาคิรี) [ 13 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 07 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 07 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลแวงใหญ่) [ 02 ตุลาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยพระบุ(โรงพยาบาลพระยืน) [ 30 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ (โรงพยาบาลน้ำพอง) [ 30 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดอาหารดิบและเครื่องปรุง (เรือนจำอำเภอพล) [ 30 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดอาหารดิบและเครื่องปรุง(เรือนจำอำเภอพล) [ 30 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลหนองสองห้อง) [ 26 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (สสจ.ขอนแก่น) [ 16 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ (สสจ.ขก.) [ 16 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลสีชมพู) [ 03 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้างอาคารพักพยาบาล (โรงพยาบาลน้ำพอง) [ 03 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง (เรือนจำกลางขอนแก่น) [ 02 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง (เรือนจำกลางขอนแก่น) [ 02 กันยายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 29 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 29 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลแวงน้อย) [ 28 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 26 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อข้าวสารเหนียว 10% (เรือนจำกลางขอนแก่น)2 [ 05 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อข้าวสารเหนียว 10% (เรือนจำกลางขอนแก่น) [ 05 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อจัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น) [ 05 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 04 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 04 สิงหาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 22 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)10 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)9 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)8 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)7 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)6 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)5 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)4 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)3 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)2 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น)1 [ 14 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ (ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น) [ 07 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลภูเวียง [ 03 กรกฎาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 26 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 26 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 26 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น). [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 19 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก (ตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น) [ 18 มิถุนายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 30 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 30 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (สนง. สาธารณสุข จ.ขอนแก่น) [ 21 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น)ต่อ [ 13 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ร.พ.สีชมพู) [ 12 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (ร.พ.น้ำพอง) ต่อ [ 02 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างสิ่งปลูกสร้าง (ร.พ.น้ำพอง) [ 02 พฤษภาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น) [ 18 เมษายน 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 11 มีนาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 11 มีนาคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดสร้างนิทรรศการ เรื่องชีวิตอาศัยเทคโนโลยี (ศวจ.ขอนแก่น) [ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ]
  ร่างขอบเขตTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (โรงพยาบาลสีชมพู) [ 25 มกราคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 07 มกราคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 มกราคม 2551 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 21 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 21 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 13 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 13 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 07 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 07 ธันวาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ [ 23 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) ต่อ [ 22 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สสจ.ขก.) [ 22 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (สสจ.ขก.) [ 15 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอประชุม (อ.ชุมแพ) [ 14 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคาร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น) [ 14 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) (ต่อ) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) (ต่อ) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) (ต่อ) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) (ต่อ) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 พฤศจิกายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น) [ 31 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) (ต่อ) [ 22 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 22 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา สร้างอาคารห้องประชุม, สถานีอนามัย (โรงพยาบาลสีชมพู) [ 09 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา สร้างสถานีอนามัย (โรงพยาบาลหนองสองห้อง) [ 05 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา สร้างสถานีอนามัย (โรงพยาบาลหนองเรือ) [ 03 ตุลาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 26 กันยายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องส่องตรวจทางเดินอาหารฯ(โรงพยาบาลขอนแก่น) [ 12 กันยายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง (เรือนจำอำเภอพล) [ 04 กันยายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอาหารและข้าวสาร (ทัณฑสถาบำบัดพิเศษ ขก.) [ 04 กันยายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 31 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องอบแก๊ส EO 1 เครื่อง [ 28 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษาและทำกิจกรรมชุมชนบำบัด [ 27 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย (ครั้งที่ 2) [ 27 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น [ 22 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง [ 17 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อข้าวสารเหนียวขาว10 %สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง [ 17 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย [ 16 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา [ 08 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น [ 06 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัด จำนวน2เตียง รพ.ขก. [ 03 สิงหาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอเปือยน้อย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร [ 27 กรกฎาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษาและทำกิจกรรมชุมชนบำบัด 1 หลัง [ 24 กรกฎาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอเปือยน้อย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร [ 19 กรกฎาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาเตียงผ่าตัดชนิดพิเศษ จำนวน 2 เตียง รพ.ขก. [ 10 กรกฎาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ จำนวน40รายการ รพ.ขก. [ 10 กรกฎาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินเสริมดินลูกรัง แปลงที่สาธารณประโยชน์ [ 15 มิถุนายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงคลุมเครื่องจักร 1 หลัง [ 11 มิถุนายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารประชุม สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ขก. [ 14 พฤษภาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อยา Octreotide 0.1mg/ml injection รพ.ขก. [ 14 พฤษภาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ [ 14 พฤษภาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 90-120 เตียง โรงพยาบาลน้ำพอง [ 08 พฤษภาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อ เวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลขอนแก่น [ 30 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขตTORและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาSynthetic Salmon Calcitonin Nasal Spray200UI [ 09 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin 4 g and Tazobactam 500 mg [ 09 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem 500 mg Injection [ 09 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีอนามัยเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน สถานีอนามัยนาวิลัย [ 09 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างงานก่อสร้างถนน บ.บ่อ อ.อุบลรัตน์ (ครั้งที่ 2) [ 04 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างงานก่อสร้างถนน บ.หัวขัว อ.เปือยน้อย (ครั้งที่ 2) [ 04 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างงานก่อสร้างถนน บ.หินลาด อ.บ้านฝาง (ครั้งที่ 2) [ 04 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างงานก่อสร้างถนน บ.หนองสองห้อง อ.มัญจาคีรี (ครั้งที่2) [ 04 เมษายน 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตำรวจภูธร จ.ขก. [ 22 มีนาคม 2550 ]
   ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอเวียงเก่า พร้อมครุภัณฑ์ [ 22 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 300 mg capsule โรงพยาบาลขก. [ 16 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2109 บ.บ่อ [ 12 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2109 บ.หัวขัว [ 12 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท ขก.4019 บ.หินลาด [ 12 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TORและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 229 บ.หนองสองห้อง [ 12 มีนาคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลขอนแก่น [ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น [ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา สนามสอบขับรถ สขข.พล [ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของศูนย์อนามัยที่ 6 [ 26 มกราคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องสลายนิ่ว โรงพยาบาล [ 19 มกราคม 2550 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 g for injection โรงพยาบาลขอนแก่น [ 21 ธันวาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลขอนแก่น [ 21 ธันวาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง [ 18 ธันวาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ 28 พฤศจิกายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวด งานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การเรียนการสอน [ 06 พฤศจิกายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวด ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 24 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสถานีอนามัยโคกสี จำนวน 1 หลัง [ 12 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสถานีอนามัย(150) โครงหลังคาเหล็ก ตอกเข็ม ค.อ.ร. [ 12 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา [ 05 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา [ 05 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 05 ตุลาคม 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 26 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 [ 21 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR ประกวดราคาเวชภัณฑ์ [ 21 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR ประกวดราคาเวชภัณฑ์ [ 21 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR ประกวดราคาเวชภัณฑ์ [ 21 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขต TOR ประกวดราคาเวชภัณฑ์ [ 21 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อยา Cefoperazone 1 g and sulbactam 500 mg injection โรงพยาบาลขอนแก่น [ 19 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อยา Cytarabine 500 mg in 10 ml injection โรงพยาบาลขอนแก่น [ 19 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อยา Idarubicin 10 mg for infection โรงพยาบาลขอนแก่น [ 19 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อยา Phenytoin Sodium Injection 50 mg/ml, 5 ml โรงพยาบาลขอนแก่น [ 19 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg in 0.5 ml โรงพยาบาลขอนแก่น [ 13 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietin Alfa injection 4000 iu โรงพยาบาลขอนแก่น [ 13 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Omeprazole for injection 40 mg โรงพยาบาลขอนแก่น [ 13 กันยายน 2549 ]
  ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin injection 20%,50ml โรงพยาบาลขอนแก่น [ 13 กันยายน 2549 ]
  ร่าง TOR ประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ ด้วยระบบดิจิตอล และการตรวจแบบ Radiography จำนวน 1 ชุด [ 07 กันยายน 2549 ]
  ร่างTOR ประกวดราคาเพื่อจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัว อาหาร 2 ชั้น [ 04 กันยายน 2549 ]
  ร่างTOR การจ้างก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี ต.เมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเ [ 30 สิงหาคม 2549 ]
  ร่างTOR การจ้างก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี ต.เมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเ [ 24 สิงหาคม 2549 ]
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น [ 23 สิงหาคม 2549 ]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 15 สิงหาคม 2549 ]
  ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีก จ.ขอนแก่น1แห่ง [ 10 สิงหาคม 2549 ]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดิน จังหวัดขอนแก่น [ 08 สิงหาคม 2549 ]

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515