ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR จังหวัดขอนแก่น
  เดือนสิงหาคม 2565
21 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 สิงหาคม 2565)
20 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Alteplase 50 mg power for injection) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
19 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาคารผู้ป่าวยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
  เดือนกรกฎาคม 2565
18. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 กรกฎาคม 2565)
  เดือนมิถุนายน 2565
17.

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด(24 มิถุนายน 2565 )

16. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Meropenem 1 gm for injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มิถุนายน 2565)
15. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 ml Injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (7 มิถุนายน 2565)
เดือน เมษายน 2565
14. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (5 เมษายน 2565)
เดือน มีนาคม 2565
13. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) (29 มีนาคม 2565)
12. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (29 มีนาคม 2565)
11. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (29 มีนาคม 2565)
10. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 มีนาคม 2565)
9. ประะกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
8. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทดิจิทัลี่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
7. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
6. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
5. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
4. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
3. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซือเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
2. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
1. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)

จัดทำโดย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร./โทรสาร 0 4323 9381 e-mail : saraban_khonkaen@moi.go.th,khonkaen@moi.go.th