หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ เขต 3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี 2562 ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมหลักเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2) เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ และ 3) ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้บริการประชาชนได้แวะพักผ่อน และพักรถ สำหรับการตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในขอนแก่นมีทั้งหมด 44 หน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม หยุดพักผ่อน พักรถสำหรับเกษตรและประชาชนระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานประจำศูนย์และกล่าวเปิดศูนย์ตามลำดับ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2561


• ประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และการประชุมร่วมผ่าน (Video Conference) จากส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ไปยังทุกจังหวัด (27 ธ.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นเยี่ยมด่านปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (27 ธ.ค.61)
• จังหวัดขอนแก่นมอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณประจำปี 2561 (26 ธ.ค.61)
• ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลผลิต ผลลัพธ์โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  (26 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดศูนย์โครงการบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยการความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (26 ธ.ค.61)
• เป็นประธานเปิดงานในคืนวันคริสต์มาส (25 ธ.ค.61)
• โครงการด่านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 (25 ธ.ค.61)
• พิธีแถลงข่าวร่วม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ ลด ละ เลิก อบายมุข" จังหวัดขอนแก่นต้อนรับปี 2562 ตอน (สวดมนต์เรื่องแสง) ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง พระอารามหลวง (24 ธ.ค.61)
• สายการบินแอร์เอเซีย ( Air Asia) ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง ขอนแก่น - อู่ตะเภา (พัทยา)  (21 ธ.ค.61)
• พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น ปี 2562  (21 ธ.ค.61)
• พิธีแถลงข่าว และเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และเปิด"กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561" (21 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดงาน มหกรรมหมอลำพาเหรดเฟสติเวัล ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี (21 ธ.ค.61)
• ประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับประชาชนในอำเภอหนองสองห้องที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (21 ธ.ค.61)
• โครงการตรวจคัดกรอง แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและตรวจหามะเร็งท่อน้ำดี (20 ธ.ค.61)
• ประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 (20 ธ.ค.61)
• ประธานพิธีโครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี และมอบโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (20 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (20 ธ.ค.61)
• ตรวจค้น ภายในเรือนจำกลางขอนแก่นตามแผนยุทธการ แคนแก่นคูน (20 ธ.ค.61)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนชาวขอนแก่นรับมอบสิ่งของจากบริษัทห้างร้านในเครือกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆที่ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค (19 ธ.ค.61)
• การประชุมในการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 (19 ธ.ค.61)
• โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 (19 ธ.ค.61)
• ลงติดตามสำรวจพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้างท่าเรือบก จังหวัดขอนแก่น ที่สถานีรถไฟโนนพยอม บ้านโนนพะยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (18 ธ.ค.61)
• กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (18 ธ.ค.61)
• โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ธ.ค.61)
• การประชุมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 ธ.ค.61)
• งานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (17 ธ.ค.61)
• พิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี (15 ธ.ค.61)
• นิทรรศการผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง (14 ธ.ค.61)
• การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การทำถนนลาดยางพารา ดินซีเมนต์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่น (14 ธ.ค.61)
• เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 (13 ธ.ค.61)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะ ต้นแบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน "ACE GROUP" (13 ธ.ค.61)
• เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 2018 ครั้งที่ 6 (12 ธ.ค.61)
• ประธานแถลง ข่าวการจัด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561 (12 ธ.ค.61)
• เยี่ยมชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (12 ธ.ค.61)
• กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดขอนแก่น (09 ธ.ค.61)
• วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ สวนรัชดานุสรณ์ (08 ธ.ค.61)
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ (08 ธ.ค.61)
• ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ ชุมทาง ถนนจิระ-ขอนแก่น  (06 ธ.ค.61)
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (05 ธ.ค.61)
• พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม (05 ธ.ค.61)
• ประธานพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 (05 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) (05 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปภายใต้ชื่องาน ภูมิปัญญา สร้างสุข ภายในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561  (04 ธ.ค.61)
• ขอนแก่นจัดใหญ่งานแสดงสินค้าผ้าไหม ประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS Silk Festival 2018 (04 ธ.ค.61)
• เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04 ธ.ค.61)
• งานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future (04 ธ.ค.61)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (03 ธ.ค.61)
• พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และวางขันหมากเป็งถวายองค์ศาลหลักเมืองขอนแก่นประจำปี 2561 (03 ธ.ค.61)
• เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปีที่ 9 จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562 (03 ธ.ค.61)
• ผู้ว่าฯขอนแก่นนำประชาชนร่วมปั่นจักรยาน วันซ้อมใหญ่เสมือนจริงงาน  (02 ธ.ค.61)
• ประธานเปิดการแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2561  (01 ธ.ค.61)
• พิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จ.ขอนแก่น (01 ธ.ค.61)