หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"งานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน (ESAAN FABRIC EXPO 2019)

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดการแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าทออีสาน (Esaan Fabric Expo 2019) พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์เดินแบบผ้าทออีสานของนักศึกษากว่า 30 ชุด โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมแถลง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด 2) เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก 3) เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ในการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ Hall 1 - 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2562


• งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น (29 ก.ย.62)
• "กิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น" (27 ก.ย.62)
• "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" (KICK OFF) (27 ก.ย.62)
• โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 (27 ก.ย.62)
• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 9/2562  (25 ก.ย.62)
• งาน Kick off จัดระเบียบสายไฟและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (25 ก.ย.62)
• ดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ก.ย.62)
• การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 23 (1/2562 (24 ก.ย.62)
• "การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (24 ก.ย.62)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4. (20 ก.ย.62)
• งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (19 ก.ย.62)
• เอไอเอส เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบเงิน 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิต (19 ก.ย.62)
• โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562  (18 ก.ย.62)
• โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564  (17 ก.ย.62)
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565" (16 ก.ย.62)
• งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม (16 ก.ย.62)
• การจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนมอบ วัดพระบาทน้ำพุ" (14 ก.ย.62)
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โ (10 ก.ย.62)
• การสัมมนา "คาราวานตลาดทุน ไปยามขอนแก่น (10 ก.ย.62)
• รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่น (07 ก.ย.62)
• กิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต" (06 ก.ย.62)