หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่เข้าประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"

    
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ออกติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านและชุมชนที่แต่ละอำเภอส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัดทั้ง 26 อำเภอ โดยอำเภอชนบทได้ส่งบ้านวงษ์สว่างเข้าประกวด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการผลิตผ้าไหมและสินค้าหัตถกรรมชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปที่ป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและมีความสามัคคีในชุมชนมาตลอดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดขอนแก่นและอำเภอชนบทก็ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและตำบลปอแดงก็เป็นตำบลที่ผลิตผ้าไหมสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
• จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• 
• งานสานสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น
• 
• 
• ปปท.ขอนแก่น จัดโครงการค่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
• งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2022