หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง

    
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยลดปัญหาการคอรัปชั่นให้เป็นที่ยอมรับในสังคมในโลก ซึ่งปัจจุบันปัญหาการทุจริตในประเทศเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องออกร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศที่จะเติบโตในวันข้างหน้าดังนั้นจึงต้องปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกงมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความตระหนักใส่ใจและช่วยกันสอดส่องการประทำอันทุจริตพร้อมทั้งเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของประชาธิปไตยรวมทั้งการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลต่อชุมชนและครอบครัว การร่วมพลังขับเคลื่อนปลูกฝังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพกลายเป็นแกนหลักที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวจัดทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 100 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน