หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง

    
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยลดปัญหาการคอรัปชั่นให้เป็นที่ยอมรับในสังคมในโลก ซึ่งปัจจุบันปัญหาการทุจริตในประเทศเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องออกร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศที่จะเติบโตในวันข้างหน้าดังนั้นจึงต้องปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกงมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความตระหนักใส่ใจและช่วยกันสอดส่องการประทำอันทุจริตพร้อมทั้งเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของประชาธิปไตยรวมทั้งการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลต่อชุมชนและครอบครัว การร่วมพลังขับเคลื่อนปลูกฝังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพกลายเป็นแกนหลักที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวจัดทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 100 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ร่วมกิจกรรมและรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และจำปี 2562 รุ่นที่ 1"
• พิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
• มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
• พิธีเปิดตัวโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562