หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

    
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอาวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และถูกต้องตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น ตรงเป้าหมายและแก้ไขปัญหาของประชาชน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยได้เน้นย้ำกับผู้ที่ร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้ว่า กองช่างหรือสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ให้ถนนหนทางเกิดความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)