หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในการดำเนินกิจการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

    
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ ร้านชาบู Kinn’s The Buta ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการความปลอดภัยของร้านอาหาร ประเภทร้านชาบู โดยมี ดร.อรรถกร เกษรแก้ว เจ้าของสถานประกอบกิจการ นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนจากรัฐบาล โดยต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของผู้รับบริการในทุกขั้นตอน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตามพร้อมให้คำแนะนำ กับผู้ประกอบกิจการ ทั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมการให้บริการร้านชาบู ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการได้มีการสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไปแล้วกว่า 99 % นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ให้คำแนะนำในการติดตั้งฉากกั้นใสระหว่างบุคคลในระหว่างที่นั่ง และจะต้องนั่งห่างกันในระยะที่กำหนด คือ ประมาณ 1.5 เมตร อีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของละอองน้ำลายในสนทนาระหว่างบุคคล พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการ ที่เข้าใจและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม โดยผู้ประกอบการจะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น การปิดผนึกอาหาร (seal) การห่ออาหาร (wrap) เครื่องล้างจานความร้อนสูงเพื่อการกำจัดเชื้อและมีการอบแห้ง และขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านชาบู ร้านแจ่วฮ้อน ร้านหมูกระทะ กิจการต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดขอนแก่น การนำระบบการชำระเงินด้วย QR Code หรือ การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) พร้อมทั้งขอให้ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ศึกษา ทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกัน และคณะกรรมการฯจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องและจะมีการประเมินผลในระยะ 14 วัน อีกด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)