หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรือง กำหนดเขตควบคุมไฟป้าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
• 
• สรุปข้อสั่งการจากมติที่ประชุมขับเลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล
• เชิญประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• 
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• การอ้างชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลอกลวงทำบุญกับวัด
• 
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565
• ขอเชิญผู้ใสใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ุร่นที่ 11
• ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี พ.ศ.2564-2565
• การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช
• จังหวัดขอนแก่นกำหนดนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
• ผลการประเมินสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) จังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
• การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• เชิญชวนประดับธงชาติไทย
• การลงข้อมูลตามมตรา 7(1) - (3) ในราชกิจจานุเบกเษาของหน่วยงานในสังกัดบริหาราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
• แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
• การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
• สรุปผลการผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560
• การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้
• 
• การสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชก
• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผุ้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
• การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด มท. และ อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
• แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ ก่อสร้างและปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์
• การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสว
• ขอเชิญร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวขอนแก่น ประจำปี 2560
• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) จังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักกรีวงศ์"
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
• สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิด
• การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบฯ ประจำปี 2560
• กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2560
• ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด (แก้ไข)
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สนง.ประกันสังคมฯ ขก.)
• รับสมัครงาน
• ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ (หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ)
• แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพสธ ระยะ 4 ปี
• เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
• ประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร
• ขอแจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้ช่วยราชการ
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2559
• ประกาศใช้แผนพัฒฯาจังหวัดขอนแก่น(พ.ศ. 2561 - 2564)
• สำนักงบประมาณกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออก
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• แผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
• การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถน
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
• ติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (บัญชีโครงการ+แบบรายงาน)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
• การประกาศเจตจำนงการบิรหารงานด้วยความสุจริต
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอ
• ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ "Dino"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อเตาแก๊สสแตนเลส ของเรือนจำอำเภอพล
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม
• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
• แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60
• การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
• การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐฯ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม 2559
• แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bi
• ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bi