หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยจะจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
• วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2557
• ประกาศจังหวัดขอนแก่นกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2557
• ผลการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
• ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดขอนแก่น
• ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น
• บัญชีมอบหมายภารกิจและกำหนดการเดินทางมาเยือนของคณะเจ้าหน้าที่มณฑลฝูเจี้ยน
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งคนโดยสารปรับอากาศวีไอพี ชนิด 2 ชั้น ไม่ประจำ
• การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
• โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
• หนังสือแจ้งศูนย์ฯอาเซียนจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.1/23850 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556
• สถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
• บัญชีรายชื่อเจ้าภาพตัวชี้วัด ปี 2555 และแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานชั้นต้น
• การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคณ ประจำปี 2556
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
• การจำหน่าย ส.ค.ส. ปีใหม่ 2557
• ตราสัญลักษณ์ KHON KAEN MICE CITY
• โครงการประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
• การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและจังหวัด (ผ่านจอแอลอีดี)
• การจัดงานวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
• การจำหน่าย ส.ค.ส. จังหวัดขอนแก่น
• ใบสมัครและข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2556
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
• โครงการ "สร้างอนาคตไทย 2020" ขอนแก่น เพิ่มเติม
• กำหนดการงานนิทรรศการและเสนา "สร้างอนาคตไทย2020" ปรับปรุงล่าสุด (23 ต.ค. 56)
• แบบฟอร์มบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมงาน นิทรรศการและเสวนาฯ “สร้างอนาคตไทย 2020” ปรับปรุง 24-10-56
• บัญชีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการและการเสวนา "สร้างอนาคตไทย 2020" (ปรับปรุง 24-10-56)
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2556
• โครงการ "สร้างอนาคตไทย 2020" ขอนแก่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
• การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชน และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
• โครงการ "สร้างอนาคตไทย 2020" ขอนแก่น
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
• โครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเครือข่ายวัฒนธรรม"
• โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกกุฎราชกุมาร เนื่องในโอก
• ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช)
• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP จังหวัดดีเด่น ปี 2556
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กันยายน 2556
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2556
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• รายงานสรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง
• ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
• การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
• ขอเชิญชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
• ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายวิสุทธิ์ พลอยโสภณ
• ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์ทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
• ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมันคง
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2556
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน
• การถ่ายทอดแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เมื่อ 20 พ.ค.56 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
• การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 จังหวัดขอนแก่น
• การประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
• กระบวนการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
• การคัดเลือกรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2556
• การประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
• ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน "ฉัตรมงคล"
• ประเด็นการตรวจติดตามฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมพิธี "รดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น" เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
• ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน เมษายน 2556
• คำแถลงอย่างเป็นทางการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถึงการที่ ครม.เห็นชอบร่าง พรบ.ให้อำนาจก
• ขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ปี 2556"
• ประเด็นถาม - ตอบ เหตุการณ์ : แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อมบำรุงประจำปี
• การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556
• ขอเชิญร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• รายการวิทยุ "ผู้ว่าฯคุยกับประชาชนชาวขอนแก่น"
• วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 12-16 เมษายน 2556)
• กำหนดการ การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
• ผลการคัดเลือกเยาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
• คำกล่าวเปิดงาน "วันแห่งความรัก ความเข้าใจ อบอุ่นใจ" ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่นจัดงาน "วันแห่งความรัก ความเข้าใจ อบอุ่นใจ"
• แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2555
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
• ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานรักษาความความปลอดภัย 1 อัตรา
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"
• ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์
• เชิญร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "ตรุษจีนขอนแก่น แกรนด์เอกซ์โป 2013"
• ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• จังหวัดขอนแก่นจัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด ช่วยผู้บริโภค
• ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์
• ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
• จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
• ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ "เสียสละเพื่อผู้เสียสละ"