หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553

จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยจะจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น
• การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
• การเร่งรัดการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2562
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
• การติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานของรัฐ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2560
• หมายเลขโทรศัพท์ภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• งานพระราชพิธี
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
• การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
• ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดขอนแก่น
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
• การประชุาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
• ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริ
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
• การประกาศคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จังหวัดขอนแก่น
• ประเด็นการตรวจราชการ
• ข้อมูลการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
• ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดออกจากทะเบียน
• การประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2560
• ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าง ปี 2560/61 รอบที่ 1
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• เชิญชวนประดับธงชาติไทย
• การลงข้อมูลตามมตรา 7(1) - (3) ในราชกิจจานุเบกเษาของหน่วยงานในสังกัดบริหาราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
• แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
• การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
• สรุปผลการผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
• สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560
• การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้
• 
• การสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชก
• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผุ้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
• การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด มท. และ อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
• แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ ก่อสร้างและปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์
• การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสว
• ขอเชิญร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวขอนแก่น ประจำปี 2560
• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) จังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักกรีวงศ์"
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
• สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิด
• การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบฯ ประจำปี 2560
• กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2560
• ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด (แก้ไข)
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สนง.ประกันสังคมฯ ขก.)
• รับสมัครงาน
• ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ (หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ)
• แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพสธ ระยะ 4 ปี
• เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
• ประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร
• ขอแจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้ช่วยราชการ
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2559
• ประกาศใช้แผนพัฒฯาจังหวัดขอนแก่น(พ.ศ. 2561 - 2564)
• สำนักงบประมาณกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออก
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• แผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
• การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถน
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
• ติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (บัญชีโครงการ+แบบรายงาน)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
• การประกาศเจตจำนงการบิรหารงานด้วยความสุจริต
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอ
• ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ "Dino"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อเตาแก๊สสแตนเลส ของเรือนจำอำเภอพล
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม
• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
• แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60