หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

แบบเสื้อกีฬาแห่งชาติ และใบสั่งจอง

แบบเสื้อกีฬาแห่งชาติ และใบสั่งจอง
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560
• การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้
• 
• การสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชก
• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผุ้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
• การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด มท. และ อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
• แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯ ก่อสร้างและปรับปรุงสวนรัชดานุสรณ์
• การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสว
• ขอเชิญร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวขอนแก่น ประจำปี 2560
• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) จังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักกรีวงศ์"
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
• สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิด
• การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบฯ ประจำปี 2560
• กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2560
• ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด (แก้ไข)
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สนง.ประกันสังคมฯ ขก.)
• รับสมัครงาน
• ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ (หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ)
• แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพสธ ระยะ 4 ปี
• เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
• ประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศฯ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร
• ขอแจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้ช่วยราชการ
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2559
• ประกาศใช้แผนพัฒฯาจังหวัดขอนแก่น(พ.ศ. 2561 - 2564)
• สำนักงบประมาณกำหนดรหัสเลขที่หนังสือออก
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• แผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
• กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
• การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถน
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
• ติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (บัญชีโครงการ+แบบรายงาน)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
• การประกาศเจตจำนงการบิรหารงานด้วยความสุจริต
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอ
• ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ "Dino"
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อเตาแก๊สสแตนเลส ของเรือนจำอำเภอพล
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม
• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
• แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพราะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60
• การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
• การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐฯ
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม 2559
• แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bi
• ขอเชิญร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก
• ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bi
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส
• ขอเชิญแจ้งความประสงค์สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในพระราชพิธีหรือกิจกรรมถวายความอาลัย
• แบบสำรวจกล้อง CCTV จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ 1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ
• สรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คสช. และ กสม.
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
• การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พงศ.2560
• ประกาศศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงขอนแก่
• การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างแะละการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"
• ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"
• ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ" โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด
• สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวง
• สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560
• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
•  ขอเชิญพสกนิกรชาวขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัิตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• บัญชีรายชื่อผู้ร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
• การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2559
• มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพ
• ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
• เลื่อนการจัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์" (E-saan Industrial Fair)
• สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำค้ญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
• แผนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559