หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

แบบเสื้อกีฬาแห่งชาติ และใบสั่งจอง

แบบเสื้อกีฬาแห่งชาติ และใบสั่งจอง
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชน
• ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ระดับภาค
• การดำเนินงานตามนโยบาย "มหาดไทยใสสะอาด" ของกระทรวงมหาดไทย
• การสำรวจข้อมูลาข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
• แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
• แนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีภาษีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน"
• แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
• การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต
• รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ระดับอ
• (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอแก่น พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวนใหม่ พ.ศ. 2560)
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน"วันฉัตรมงคล"
• การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ของมูลนิธีพัฒนาข้าราชการ
• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของมูลนิธีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
• ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระธาตุพนม
• เชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์"
• การมอบนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี
• แบบทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชประชาธิปไตย ประจำปี 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอพล ต.เพ็กใหญ่ อ.พ
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
• ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) และบริเวณโดยรอบ
• การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
• วิธีติดตั้ง “KhonKaen Application”
• "ชุดคำพูด" (Theme Massage) ในรูปแบบ Infographics
• ขอให้พิจารณาความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12
• การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
• โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
• ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอพล ต.เพ็กใหญ่ อ.พ
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื้อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
• แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำอำเภอพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม)
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม)
• ขอเชิญร่วมงานพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• ราคากลางตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ของ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
• ผังรายการวิทยุ
• ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี2558
• กำหนดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดพระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• ปฏิทินการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
• ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
• ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
• ประกาศขายทอดตลาดอาคารพักอาศัย ประเภทบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• แนวทางการรับสมัครนักปั่นจักรยานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
• ยกเลิกการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจตุรทิศ ปั่นเพื่อพ่อ สู่เมืองหลวง ถวายพระพร พ่อของแผ่
• ผลการคัดเลือกสุขาดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอ...ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข
• การดำเนินงานโครงการตามการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
• คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า
• ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "รักพ่อ คิดและทำ ตามคำสอนพ่อ"
• การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี
• ประชาสัมพันธ์การปิดกั้นเส้นทางจราจร กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ bike for MOM
• บัตรเจ้าหน้าที่ STAFF กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่
• ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
• ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom)" ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานและราคากลางงานสอบราคาจ้างทำสื่อภาษาต่างประเทศในระบบออนไลน์ (Khonkaen App
• รายละเอียดงานและราคากลางงานสอบราคาจ้างทำDVD ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
• การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน(One Stop Service : OSS)
• ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM
• รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน และราคากลางของงานจ้างทำ Guide Book ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• การแจกจ่ายต้นคูน ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ
• การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยสองฝั่งลำน้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่น
• การพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชี
• ผลการประกวดภาพของต้นคูน ปี 2558
• รายละเอียดขอบเขตการดำเนินนงานและราคากลางงานสอบราคาจ้างเหมาจัด Road Show ในประเทศภายใต้โครงการศูนย์ก
• ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง
• ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็กสำหรับชุมชน จำนวน ๙ รายการ
• การขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัด
• การจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
• เกณฑ์การประกวด สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• รับผู้จ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น
• คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางรา
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันฉัตรมงคล"
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ผังวิทยุรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน เมษายน 2558
• พระฉายาลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สำรวจผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสลาก แมคมิได้เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่มีโควตา)
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2558
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดการประกวดภาพถ่ายและการประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip)
• ขอเชิญร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ"