หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ในงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี พ.ศ.2555

ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2555 และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดทำสลากกาชาดสมนาคุณฯ ไว้จำหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท โดยการออกรางวัลมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมฯ โดยใช้วงล้อหมุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการออกรางวัล มีดังนี้ (รายละเอียดตามแนบ)
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
• การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2559
• มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพ
• ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
• เลื่อนการจัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์" (E-saan Industrial Fair)
• สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำค้ญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
• แผนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559
• แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
• การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• การประชุมชี้แจงแนวงทางการดำเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะที่ ๕ ปีที่ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 64)
• การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้างครบวงจร ปี 2559/60 รอบที่ 5
• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้างครบวงจร ปี 2559/60 รอบที่ 4
• โครงการอนุรักษ์พันธุุกรรมพืชอันเนื่องมาากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ
• แผนพัฒนาพื้นที่ทุ่งโป่ง
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2559
• ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559
• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้างครบวงจร ปี 2559/60
• การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างเส้นทางจักรยานตามโครงการส่ง
• ร่างประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเส้นทางจักรยานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้
• ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเส้นทางจักรยานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักร
• 
• ราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60
• แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• 
• การรายงานตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
• 
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559
• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชน
• ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ระดับภาค
• การดำเนินงานตามนโยบาย "มหาดไทยใสสะอาด" ของกระทรวงมหาดไทย
• การสำรวจข้อมูลาข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
• แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
• แนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีภาษีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน"
• แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
• การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต
• รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ระดับอ
• (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอแก่น พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวนใหม่ พ.ศ. 2560)
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน"วันฉัตรมงคล"
• การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ของมูลนิธีพัฒนาข้าราชการ
• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของมูลนิธีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
• ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระธาตุพนม
• เชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์"
• การมอบนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี
• แบบทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชประชาธิปไตย ประจำปี 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอพล ต.เพ็กใหญ่ อ.พ
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
• ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน มีนาคม 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) และบริเวณโดยรอบ
• การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
• วิธีติดตั้ง “KhonKaen Application”
• "ชุดคำพูด" (Theme Massage) ในรูปแบบ Infographics
• ขอให้พิจารณาความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12
• การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
• โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
• ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอพล ต.เพ็กใหญ่ อ.พ
• โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื้อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
• แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำอำเภอพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม)
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม)
• ขอเชิญร่วมงานพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• ราคากลางตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ของ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
• ผังรายการวิทยุ
• ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี2558
• กำหนดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดพระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทานของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• ปฏิทินการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
• ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
• ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
• ประกาศขายทอดตลาดอาคารพักอาศัย ประเภทบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• แนวทางการรับสมัครนักปั่นจักรยานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
• ยกเลิกการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจตุรทิศ ปั่นเพื่อพ่อ สู่เมืองหลวง ถวายพระพร พ่อของแผ่
• ผลการคัดเลือกสุขาดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอ...ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข