วัดมัฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน)

ตั้งอยู่ที่บ้านลาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ สิมวัดบ้านลานสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2407 ภายในสิมเขียนภาพไว้บนผนังด้านหลังพระประธาน เป็นภาพพระพุทธรูป 2 องค์ ส่วนผนังภายนอกเขียนภาพเรื่องเวสสันดรชาดก โดยลำดับภาพเริ่มจากผนังด้านหน้าทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้รวม 9 ห้อง ภาพเริ่มจากกัณฑ์ทศพรถึงนครกัณฑ์ โดยเลือกภาพเป็นสื่แทนเรื่องราวแต่ละตอนให้เข้าใจง่าย และชัดเจน สีที่ใช้เป็นสีฝุ่นในวรรณะสีเย็น