วัดสนวนวารีพัฒนาราม

ตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ สิมวัดสนวนวารีพัฒนารามสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2496 ภายในสิมเขียนภาพเรื่องเวสสันดรชาดก สินไซ ราหูอมจันทร์ นาค สิงห์ ส่วนด้านนอกเขียนภาพเรื่องสินไซ และนรกภูมิ หน้าต่างทำเป็นวงโค้ง 2 ชั้น เขียนลวดลายเครือเถาประดับอย่างสวยงามและไม่ซ้ำแบบกัน ผนังด้านนอกมีเสาติดผนังเขียนลายเครือเถา และลายพญานาคเกี่ยวพันกัน สีที่ใช้เป็นสีฝุ่นทั้งผนังภายในและภายนอก