โฮงมูนมัง

" โฮง คือหอเก็บสมบัติ " โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ (1) แนะนำเมืองขอนแก่น (2) ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น (3) การตั้งเมือง (4) บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น (5) ขอนแก่นวันนี้