หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

บ้านโนนอุดม และบ้านโนนสว่าง ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงควายทั้งสองหมุ่บ้าน 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตัว ทำให้มีรายได้จากการทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลควายจำหน่าย และทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่หมู่บ้าน