หน้าหลัก
km หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
Blogger
กิจกรรม
           ข่าวประชาสัมพันธ


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

คณะทำงานด้านจัดการความรู้

   คำสั่งฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์- เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ยุทธศาสตร์ที่ 2
   ยุทธศาสตร์ที่ 3
   ยุทธศาสตร์ที่ 4
   ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนการจัดการความรู้

   ปี 2555

องค์ความรู้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

คู่มือปฏิบัติงานจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินงานรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)

การพัฒนาคุณภาพคน ฯ

การผลิตปลาร้าปลอดภัย

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

  ส่งเสริมการปลูกป่า

คู่มือต้นแบบการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างความมั่นคง ฯ

  สิทธิเสรีภาพฯตามรัฐธรรมนูญ

คู่มือเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2553

การพัฒนาการบริหาร ฯ

  สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ฯ

คู่มือในการให้บริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2553 (กลุ่มการให้บริการทั่วไป)

คู่มือในการให้บริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2553 (กลุ่มการให้บริการด้านการอำนวยความเป็นธรรม)

คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล

แหล่งเรียนรู้  

   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   ป่าชุมชน

                                การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

            การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
    หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
    เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
    โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
            1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit Knowledge)เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
    ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
    ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
    จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
            2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ
    เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม


 

 


                                                          กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3
                                                                                   ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-331515, 043-236882  
                                                                  ออกแบบโดย : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น