หน้าหลัก
km หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
Blogger
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

คณะทำงานด้านจัดการความรู้

   คำสั่งฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์- เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ยุทธศาสตร์ที่ 2
   ยุทธศาสตร์ที่ 3
   ยุทธศาสตร์ที่ 4
   ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนการจัดการความรู้

   ปี 2555

องค์ความรู้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

คู่มือปฏิบัติงานจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินงานรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)

การพัฒนาคุณภาพคน ฯ

การผลิตปลาร้าปลอดภัย

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

  ส่งเสริมการปลูกป่า

คู่มือต้นแบบการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างความมั่นคง ฯ

  สิทธิเสรีภาพฯตามรัฐธรรมนูญ

คู่มือเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2553

การพัฒนาการบริหาร ฯ

  สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ฯ

คู่มือในการให้บริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2553 (กลุ่มการให้บริการทั่วไป)

คู่มือในการให้บริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2553 (กลุ่มการให้บริการด้านการอำนวยความเป็นธรรม)

คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล

แหล่งเรียนรู้  

   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   ป่าชุมชน

การปกครองในระบบประชาธิปไตย

การปกครองในระบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนมีลักษณะสำคัญคือ ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครอง มีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อมมีความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายกำหนด มีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นการปกครองที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด นโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลจะต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครองและในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงข้างน้อย

ดาวโหลดเอกสารได้ตามหัวข้อที่ระบุด้านล่าง

สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ

การดำรงตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

ความสำเร็จของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท / โทรสาร์ 043-36148

 

 

 


                                                          กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3
                                                                                   ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-331515, 043-236882  
                                                                  ออกแบบโดย : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น