แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จังหวัดขอนแก่น
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมติดตามและกำกับดูแลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์บรรยาย "จังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4" วันที่ 26 มีนาคม 2561
สรุปผลการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000