แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการให้บริการ คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอความกรุณาตอบคำถามตามความเป็นจริง และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
อาชีพผู้กรอกแบบสอบถาม
ข้าราชการ/พนักงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ
หัวข้อที่ท่านเข้าไปใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์เผยแพร่ร่างTOR
ระบบเตือนภัยและรายงานสถานการณ์น้ำ
หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้
การท่องเที่ยว
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ
ระบุชื่อหัวข้อ ........
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
มีข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การสืบค้นรวดเร็ว มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ข้อมูลมีความทันสมัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
มีช่องทางเชื่อมกับเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
e-mail : khonkaen@moi.go.th