ระบบสารสนเทศการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

--------------------

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหารอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดขอนแก่น
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2557
 
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 
 
 
แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 
 
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ