ระบบสารสนเทศการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

--------------------

เกณฑ์รากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 (13 มีนาคม 2566)
13 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหารอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
11 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2562
7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561
6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย
  1. การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (30 เมษายน 2562)
  2. แนวทางการบูรณาการ และการดำเนินงานที่สำคัญการพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
  3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 
 
   
แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 
   
   
   
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ