ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
3
เมื่อวาน
53
เดือนนี้
529
เดือนก่อน
995
ปีนี้
4,298
ปีก่อน
8,941
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
26572 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น Khonkaen Internal Auditor Unit              

หนังสือเวียน

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ขก 0017.4/ว28333 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (2021-01-08) Download     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (2020-03-12) Download     
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562) (2020-01-09) Download     
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-12-25) Download     
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) (2019-09-10) Download     
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2019-06-28) Download     

วาระแห่งชาติด้าน คุณธรรมจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (2017-10-11) Download
หมวด ก :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (2017-10-11) Download
หมวด ข :: ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (2017-10-11) Download
(2017-10-11) Download
หมวด ค :: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรประพฤติในฐานะ (2017-10-11) Download
หมวด ง :: ธรรมาภิบาลภาครัฐ (2017-10-11) Download
หมวด จ :: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (2017-10-11) Download
หมวด ฉ :: คำถามทั่วไป (2017-10-11) Download

 

 

แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงาน การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน เงินยืม (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงาน (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุุมพัสดุ (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน e-bidding (2021-03-17) Download
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน (2021-03-17) Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (2017-10-11) Download