สายด่วนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น 097-9596765 ,Hotline ศบฉ.ขอนแก่น 063-904167 และ 063 904 2098
https://www.facebook.com/kkpho.go.th