๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร...
๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ...
๗(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล...๗(๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง...

๙(๑) ผลการพิจารณาที่มีผล...
๙(๒) นโยบายหรือการตีความ...
๙(๓)แผนงาน โครงการ...
๙(๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธี...
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง...
๙(๖)สัญญาสำคัญต่างของรัฐ...
๙(๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ...
๙(๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
๒.
คู่มือศูนย์ สขร.
๓.
คู่มือของ สขร.


๑. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี ๒๕๕๘
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ป้ายและแผนผังบอกสถานที่ตั้ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มต่างๆ
การอบรมเผยแพร่ความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการได้รับรู้ข้อมูล

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการได้รับรู้ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

๑. การสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๓
๒. คำแนะนำการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๓. คู่มือ การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
๔. คู่มือ การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (สำหรับองค์กรปกครองในส่วนท้องถิ่น)
๕. คู่มือการตรวจแนะนำ
๖. คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๗. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘. คู่มือตอบข้อหารือ
๙. คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
๑๐. คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
๑๑. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๒. แนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ๕ หน่วยงาน
๑๓. แบบ สขร. ๑
๑๔. แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร
๑๕. แบบหนังสือร้องเรียน
๑๖. แบบหนังสืออุทธรณ์
๑๗. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (English)
๑๘. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑๙. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี )
๒๐. รวมคำวินิจฉัย ปี ๒๕๔๔
๒๑. รวมคำวินิจฉัย ปี ๒๕๔๕
๒๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๒๓. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๒๔. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐
๒๕. รายงานการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี ๒๕๔๖
๒๖. รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ ๗ ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒๗. สรุปผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๘

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : [email protected]

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Office Information Center, Khonkaen Governor's Office | ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/KKdatacenter2015 :::

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com