๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร...
๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ...
๗(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล...๗(๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง...

๙(๑) ผลการพิจารณาที่มีผล...
๙(๒) นโยบายหรือการตีความ...
๙(๓)แผนงาน โครงการ...
๙(๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธี...
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง...
๙(๖)สัญญาสำคัญต่างของรัฐ...
๙(๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ...
๙(๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
๒.
คู่มือศูนย์ สขร.
๓.
คู่มือของ สขร.


๑. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี ๒๕๕๘
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ป้ายและแผนผังบอกสถานที่ตั้ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มต่างๆ
การอบรมเผยแพร่ความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการได้รับรู้ข้อมูล

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการได้รับรู้ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙(๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

๑.

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

๒. แผนงานโครงการตามพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
  และมีความสามารถทางการแข่งขัน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
  ในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
  โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 

๓.

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและ
มีความสามารถทางการแข่งขัน

 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้านการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม(Cluster)
 • โครงการส่งเสริมการเกษตรตามพระราชดำริ
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและไก่
  รองรับตลาดอาเซียน
 • โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการประกอบอาชีพ
 • โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
  จังหวัดขอนแก่น

 • โครงการค่ายสานรักสานใยครอบครัว

 • โครงการเสริมสร้างคุณภาพคนพิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • โครงการขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
 • โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมดี
 • โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติในจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  TO BE NUMBER ONE
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวสารและการสื่อสาร
  เพิ่มความมั่นคง
 • โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทจังหวัดขอนแก่น
 • โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินสายรองให้มีมาตรฐาน
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

 • โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
  การค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค
 • โครงการบกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสากล
 • โครงการศูนย์กลางประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยว
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์(ไดโนเสาร์สะออน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุกผ่าน
  ศูนย์บริการร่วม (สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ) 
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความเป็นธรรม

 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • สรุปการใช้จ่ายประมาณรายจ่ายจังหวัดขอนแก่น
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๔.

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
  และมีความสามารถทางการแข่งขัน

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
  ที่มีคุณภาพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและ
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง
  โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 • สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

๕. บัญชีลำดับความสำคัญโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.๓๐๑)
๗.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดขอนแก่น

 

 

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : [email protected]

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Office Information Center, Khonkaen Governor's Office | ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/KKdatacenter2015 :::

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.comอ