๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร...
๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ...
๗(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล...๗(๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง...

๙(๑) ผลการพิจารณาที่มีผล...
๙(๒) นโยบายหรือการตีความ...

๙(๓)แผนงาน โครงการ...
๙(๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธี...
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง...
๙(๖)สัญญาสำคัญต่างของรัฐ...
๙(๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ...
๙(๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
๒.
คู่มือศูนย์ สขร.
๓.
คู่มือของ สขร.


๑. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี ๒๕๕๘
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ป้ายและแผนผังบอกสถานที่ตั้ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มต่างๆ
การอบรมเผยแพร่ความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการได้รับรู้ข้อมูล

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการได้รับรู้ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

๑.
แผนผังการทำแผนพัฒนาจังหวัด
๒.
การขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน
๓.

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๔๔๖
๕.
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จังหวัดขอนแก่น
๖.
แผนการตรวจสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น
๗.
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
๘.

แผนการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ

๙.
แผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้วย  IT Audit
๑๐.
แผนการปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา
๑๑.
แผนการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ
๑๒.
แผนการปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน
๑๓.
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ
๑๔.
แผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน
๑๕.
แผนการปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร
๑๖.
แผนการปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง
๑๗.
แผนการปฏิบัติงาน เงินยืม
๑๘.

แผนการปฏิบัติงาน การรับและการนำส่งเงินได้แผ่นดิน

๑๙.
แผนการปฏิบัติงาน การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
๒๐.
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

 

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : [email protected]

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Office Information Center, Khonkaen Governor's Office | ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/KKdatacenter2015 :::

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com