๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร...
๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ...
๗(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล...๗(๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง...

๙(๑) ผลการพิจารณาที่มีผล...
๙(๒) นโยบายหรือการตีความ...
๙(๓)แผนงาน โครงการ...
๙(๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธี...
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง...
๙(๖)สัญญาสำคัญต่างของรัฐ...
๙(๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ...
๙(๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
๒.
คู่มือศูนย์ สขร.
๓.
คู่มือของ สขร.


๑. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี ๒๕๕๘
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ป้ายและแผนผังบอกสถานที่ตั้ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มต่างๆ
การอบรมเผยแพร่ความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการได้รับรู้ข้อมูล

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการได้รับรู้ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๒.
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.
พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
๔.
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๗.
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่3 ) พ.ศ. ๒๕๕๒
๘.
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๑
๙.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องยกเลิกระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๕๑
๑๑.
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

 

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : [email protected]

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Office Information Center, Khonkaen Governor's Office | ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/KKdatacenter2015 :::

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา