การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น
  คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาพัฒนาแบะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก >> Download
  แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่ม 3 >> Download
  แบบฟอร์ม 2 แบบเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ >>Download
  แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต >>Download
  แบบฟอร์ม 4 แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ >>Download
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ >> Download
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำนักงบประมาณ >> Download
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี >> Download
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี >> Download
  อัตราราคางานต่อหน่วย>> Download
   
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 =>>Download
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 =>> Download
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 =>> Download
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 =>> Download
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น ด้านความมั่นคง (เพิ่มเติม) ที่ 4246/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 =>> Download
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุง) ที่ 4086/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 =>> Download
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น ที่ 4085/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 =>> Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น ที่ 3896/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 =>> Download
   

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043 239381 e-mail: [email protected]