หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552

    
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยปลัดจังหวัดขอนแก่น (นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ) กล่าวรายงาน มีผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กว่า 20 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2552


• โครงการสัมนาให้ความรู้ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (27 ก.ย.52)
• การจัดงาน"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"จังหวัดขอนแก่น (26 ก.ย.52)
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลางขอนแก่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 ก.ย.52)
• แถลงข่าวโครงการปกป้องสถาบันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (24 ก.ย.52)
• การลงนามถวายพระพร (23 ก.ย.52)
• เวทีสภาผู้บริโภคภาคอีสาน (22 ก.ย.52)
• งานคอนเสิร์ตผ้าป่าสนั่นเมืองเพื่อการศึกษา (21 ก.ย.52)
• ประชุมสัมนาเชิงวิชาการของสมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล (20 ก.ย.52)
• การประชุมสัมนาเรื่อง"การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ ขอนแก่น" (19 ก.ย.52)
• แถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาฯ ประจำปี 2552 (18 ก.ย.52)
• การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน (17 ก.ย.52)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (16 ก.ย.52)
• พิธีลงนามปฏิญญาขอนแก่นว่าด้วยการลดสภาวะโลกร้อน (13 ก.ย.52)
• สัมนาการบูรณาการแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ลุ่มน้ำโขง ชี มูล (11 ก.ย.52)
• อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 (10 ก.ย.52)
• กิจกรรม "๙ ในดวงใจ" จังหวัดขอนแก่น (09 ก.ย.52)
• วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552 (08 ก.ย.52)
• สำนักการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ (07 ก.ย.52)
• กรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ตรวจติดตามงานที่จังหวัดขอนแก่น (05 ก.ย.52)
• พิธีจัดส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (04 ก.ย.52)
• การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552 (03 ก.ย.52)