หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

อวยพรปีใหม่

    
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ นำข้าราชการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ กับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2553
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2552


• เปิดศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (29 ธ.ค.52)
• การแถลงข่าว งานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชลบถปี 2553 (28 ธ.ค.52)
• เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกลาลปีใหม่ 2553 (28 ธ.ค.52)
• Charity Christmas Concert (27 ธ.ค.52)
• พิธีปล่อยขบวนรถบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (25 ธ.ค.52)
• โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน (24 ธ.ค.52)
• ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 (24 ธ.ค.52)
• งานแถลงข่าวเปิดนครขอนแก่นข้ามปีถนนวิถีสู่ทศวรรษใหม่ 2553  (24 ธ.ค.52)
• เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2552 (23 ธ.ค.52)
• ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (22 ธ.ค.52)
• เปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (21 ธ.ค.52)
• ผู้ตรวจราชการ มท. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่  (20 ธ.ค.52)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (19 ธ.ค.52)
• พิิธีปัจฉิมนิเทศก์มหาบัณฑิตใหม่ (18 ธ.ค.52)
• การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (17 ธ.ค.52)
• ประชุมการบริหารงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของจังหวัดขอนแก่น (17 ธ.ค.52)
• มอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2552 (17 ธ.ค.52)
• ประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) (16 ธ.ค.52)
• ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ (16 ธ.ค.52)
• การสัมมนารับฟังความคิดเป็นแผนพัฒนาจังหวัด ฯ (พ.ศ.2553-2556) (16 ธ.ค.52)
• 100 ปี การจัดทำสำมะโนประชากรประเทศไทย (16 ธ.ค.52)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2552 (14 ธ.ค.52)
• พิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  (08 ธ.ค.52)
• 7 วัน ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน (08 ธ.ค.52)
• โครงการขยายเครือข่ายแกนนำ ป.ป.ช. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (08 ธ.ค.52)
• วันมาหมงคลเฉลิมพระเกียติพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" พุทธศักราช 2552 (05 ธ.ค.52)
• วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 (บ้านแคนทอง) (04 ธ.ค.52)
• ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (04 ธ.ค.52)
• พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (03 ธ.ค.52)
• มอบทุนการศึกษา (01 ธ.ค.52)