หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP)

    
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion:OPC) จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553 นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน มีผู้สมัครเข้าคัดสรร ครั้งนี้จำนวน 333 กลุ่ม/ราย มีสมาชิกกลุ่มอาชีพ OTOP จาก 26 อำเภอ มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2553


• การตรวจราชการของ ผต.นร. เขตตรวจราชการที่ 12 (28 มิ.ย.53)
• วันรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2553 (28 มิ.ย.53)
• การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (25 มิ.ย.53)
• โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (25 มิ.ย.53)
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคล รุ่นที่ 2 (24 มิ.ย.53)
• นักศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่น 42 ศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.53)
• ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"นักบริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง" (23 มิ.ย.53)
• วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 44 ศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.53)
• คืนความสดใส สู่ใจคนขอนแก่น (21 มิ.ย.53)
•  OTOP CITY IN KHONKAEN (21 มิ.ย.53)
• การฝึกอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานกลุ่มและผลิตภัณฑ์ OTOP (16 มิ.ย.53)
• การฝึกอบรมด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (16 มิ.ย.53)
• การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร (14 มิ.ย.53)
• "ศาลากลางของเรา" มาช่วยกันล้างบ้านของเรา ให้สะอาดด้วยหัวใจ (13 มิ.ย.53)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 (10 มิ.ย.53)
• การสัมมนา ปัจจัยสำเร็จและแนวทางการแก้ไขโรคไข้เลือดออก ปี 2553 (09 มิ.ย.53)
• เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ (07 มิ.ย.53)
• ชมรมแม่บ้านกรมการปกครองให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่สมาชิก อ.ส. (04 มิ.ย.53)
• การสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ลดสภาวะโลกร้อน (04 มิ.ย.53)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กในระดับท้องถิ่น (03 มิ.ย.53)
• ที่ปรึกษาฑูตด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สถานฑูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคาราวะ (03 มิ.ย.53)
• ประชุมแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงาน (03 มิ.ย.53)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (02 มิ.ย.53)