หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอเข้าพบ

    
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหภาพยุโรป (อียู) และสถานฑูตของบางประเทศสมาชิก เช่น ออสเตรีย เดนมาร์ก อิตาลี โรมาเนีย และเนเธอร์แลนด์ เดินทางมาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย รวมทั้งความคืบหน้าของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด และพันเอกจตุรพงษ์ บกบน รอง ผอ.รมน.จ.ขก. ให้การต้อนรับปรึกษาหารือและให้ข้อมูล ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2553


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2553  (28 ก.ย.53)
• โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ (27 ก.ย.53)
• การประชุมนำเสนอผลของโครงการต่อคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด (27 ก.ย.53)
• การประชุม โครงการศึกษากำหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสมการผลิต (27 ก.ย.53)
• วันมหิดลขอนแก่น ประจำปี 2553 (24 ก.ย.53)
• การอบรม หลักสูตร "กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร รุ่นที่ 2" (23 ก.ย.53)
• การอบรม หลักสูตร "กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร" (21 ก.ย.53)
• การปฏิรูปประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง (17 ก.ย.53)
• โครงการเซ็นทรัลพัฒนาชุมชน "เซ็นทรัลชำสูงโมเดล" (16 ก.ย.53)
• การแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ และสรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดขอนแก่น (15 ก.ย.53)
• พิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (15 ก.ย.53)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุน (15 ก.ย.53)
• โครงการสำรวจ จัดทำ และเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านวัตกรรมและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (13 ก.ย.53)
• การสัมมนา บีโอไอ กับภาษีศุลกากรและภาษีสรรพากร ทางเลือกที่นักลงทุนต้องการ (13 ก.ย.53)
• งานขอนแก่นโอทอป เอกซโป 2010 (11 ก.ย.53)
• วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553 (10 ก.ย.53)
• พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น (09 ก.ย.53)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (09 ก.ย.53)
• การอบรม หลักสูตร" หลักปฏิบัติราชการแนวใหม่ภายใต้การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการปัจจุบัน" (08 ก.ย.53)
• พิธีมอบรถสามล้อโยกแก่คนพิการ (08 ก.ย.53)
• พิธีมอบ"บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" (08 ก.ย.53)
• การออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ ตามโยบายการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น (03 ก.ย.53)
• โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลิตภัณฑ์ชุมชน (03 ก.ย.53)
• การสัมมนา "อีสานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า" (03 ก.ย.53)
• ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น (02 ก.ย.53)
• เวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (02 ก.ย.53)
• โครงการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ (01 ก.ย.53)