หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2553 ประจำเดือนตุลาคม 2553

    
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 10/2553 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ก่อนเริ่มประชุมมีพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลื่อผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลแก่อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอ มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่รวม 11 ราย และสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา เรื่อง สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2553 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี การสรุปสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดและสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด และการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในเดือนตุลาคม 2553
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2553


• วันปิยมหาราช ประจำปี 2553 จังหวัดขอนแก่น (24 ต.ค.53)
• ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่ อ.น้ำพอง (23 ต.ค.53)
• การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (22 ต.ค.53)
• Business Matching: China Buying Caravan to Thailand (21 ต.ค.53)
• งาน "วันเก็บเกี่ยวข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด ประจำปี 2553 " (20 ต.ค.53)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2553 (19 ต.ค.53)
• โครงการอบรม ข้าราชการท้องถิ่นมืออาชีพ ฯ (18 ต.ค.53)
• พิธีปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน (15 ต.ค.53)
• การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (13 ต.ค.53)
• การประชุมการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2553 (12 ต.ค.53)
• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (12 ต.ค.53)
• โครงการจัดสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล  (12 ต.ค.53)
• การประชุมคณะกรรมการจัดการสัมมนาหอการค้าทั้วประเทศครั้งที่ 28 ครั้งที่ 1/2553 (11 ต.ค.53)
• โครงการพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  (09 ต.ค.53)
• พิธีมอบรางวัลโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (09 ต.ค.53)
• นิทรรศการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สัญจรจังหวัดขอนแก่น (09 ต.ค.53)
• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (08 ต.ค.53)
• การเสวนาการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ (07 ต.ค.53)
• พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการ (07 ต.ค.53)
• การเยี่ยมเยือนองค์กรสมาชิกสภาสตรี ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (07 ต.ค.53)
• การแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสานประจำปี 53 (07 ต.ค.53)
• การประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ขก. ครั้งที่ 12/2553 (06 ต.ค.53)
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สัญจร จังหวัดขอนแก่น (05 ต.ค.53)
• พบปะคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัด (05 ต.ค.53)
• ต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่ (03 ต.ค.53)