หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2554

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2554 โดยก่อการประชุม มีพิธีมอบโล่และเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวปีการเพาะปลูก 2553/2554 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 ราย และหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ราย โดยประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหารายได้กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 30 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการขอนแก่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว และวาระที่ 2 เป็นการแนะนำที่ประชุมโดยเอกสาร เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้ง การทอดผ้าป่า ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2554


• โครงการสัมมนาแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2553/2554 (25 ก.พ.54)
• นายกรัฐมนตรีติดตามการปฏิบัติงานเรื่อง การประกันสังคม ผ่านระบบ VCS (25 ก.พ.54)
• การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (24 ก.พ.54)
• โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างใต้หวันและไทย (23 ก.พ.54)
• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" (23 ก.พ.54)
• งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (22 ก.พ.54)
• การตรวจโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (22 ก.พ.54)
• การประชุมสัมมนาเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (21 ก.พ.54)
• การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม  (16 ก.พ.54)
• การสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตำบล (16 ก.พ.54)
• โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคม (Social Network)  (15 ก.พ.54)
• กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 ก.พ.54)
• โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น (15 ก.พ.54)
• ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (10 ก.พ.54)
• ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 (09 ก.พ.54)
• การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (09 ก.พ.54)
• การประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ (09 ก.พ.54)
• การสัมมนา รู้ทันกลโกงก่อนเป็นเหยื่อรถมือสอง (08 ก.พ.54)
• ประชุมผู้แทนหน่วยในประชาคมข่าวกรองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) (08 ก.พ.54)
• การประชุมมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคม (07 ก.พ.54)
• การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูง (04 ก.พ.54)
• สัมนาเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนและประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 (03 ก.พ.54)