หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 09.15 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นผู้ว่าราชการังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอการส "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554" นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อัญเชิญวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เชิญสาส์น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วประธานในพิธีมอบประกาศเกียรตติบัตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร เป็นเสร็จพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2554


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2554 (30 มี.ค.54)
• โครงการ 9 ตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ ฯ (30 มี.ค.54)
• โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (30 มี.ค.54)
• การอบรมพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง (29 มี.ค.54)
• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (สัญจร) ครั้งที่ 2 (28 มี.ค.54)
• แถลงข่าวสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน (28 มี.ค.54)
• โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (Farth Hour Compaign) (28 มี.ค.54)
• พิธีมอบทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ทำงานในต่างประเทศ (28 มี.ค.54)
• มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ (25 มี.ค.54)
• การประชุมเตรียมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (24 มี.ค.54)
• การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2554 (24 มี.ค.54)
• การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2554 (24 มี.ค.54)
• การสัมนาเสริมสร้างความมั่นคงในระบบ ปี 2554 (23 มี.ค.54)
• มอบเงินทุนบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น (23 มี.ค.54)
• แถลงข่าว ประกอบพิธีเททองพุทธาภิเษกพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสาน (23 มี.ค.54)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2554 (23 มี.ค.54)
• ค่ายคนดีศรีดอกคูน (22 มี.ค.54)
• โครงการทดลองนำร่อง "การประกันภัยแล้งนาข้าวแบบใช้ดัชนี" (21 มี.ค.54)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 (18 มี.ค.54)
• การแถลงข่าวโครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล  (18 มี.ค.54)
• กิจกรรม "ครีเอทีพไมซ์" มั่นใจเมืองไทยพร้อม (17 มี.ค.54)
• อบรมสัมมนา เรื่อง "ส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน" (16 มี.ค.54)
• การประชุม เรื่องความตื่นตัวเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (16 มี.ค.54)
• การประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง (15 มี.ค.54)
• การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12,14 (15 มี.ค.54)
• ประชุมเททองพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลอีสาน (15 มี.ค.54)
• การสัมมนาหลักสูตร การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ SMEs (15 มี.ค.54)
• ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มี.ค.54)
• กิจกรรมงานวันไตโลก จ.ขอนแก่น (14 มี.ค.54)
• ทศวรรษความปลอดภัยหมวกนิรภัย 100% (11 มี.ค.54)
• ประชุมคณะทำงานวัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (11 มี.ค.54)
• โครงการเทศบาลเคลื่อนที่อำเภอน้ำพอง (09 มี.ค.54)
• นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (09 มี.ค.54)
• การประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของโรงงานน้ำตาลและฟาร์มไก่ (08 มี.ค.54)
• การประชุมสภาเมืองขอนแก่นภาคพิเศษ (08 มี.ค.54)
• งานวันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 (08 มี.ค.54)
• การสัมมนาตามโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ (08 มี.ค.54)
• มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (07 มี.ค.54)
• การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (04 มี.ค.54)
• การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 (03 มี.ค.54)
• โครงการ "อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด " (02 มี.ค.54)
• ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด (02 มี.ค.54)