หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของประเทศ

    
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา การจัดนิทรรศการและสัมนาเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูปสัญจร "โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของประเทศ" จัดโดย เครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กกร. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และชมรมธนาคารพานิชย์จังหวัด โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการปฏิรูป กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยการสัมนาเนื้อหาเรื่อง "ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน"และ "ตลาดทุนไทย กับ การสร้างวินัยในทางการเงิน" เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ COLA 108 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2554


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2554 (28 ก.ค.54)
• งานแสดงสินค้าอีสานอาเซียนเทรดแฟร์ 2011 : ขอนแก่น (27 ก.ค.54)
• โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) (27 ก.ค.54)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดขอนแก่น (27 ก.ค.54)
• มหกรรมเงินฝากสัญจรครั้งที่ 1  (25 ก.ค.54)
• การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (25 ก.ค.54)
• โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เฉลิมพระเกีรติ ฯ (25 ก.ค.54)
• โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น (22 ก.ค.54)
• ประชุมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เฉลิมพระเกียรติฯ (21 ก.ค.54)
• โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2554 (21 ก.ค.54)
• ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (21 ก.ค.54)
• พิธีมอบทุนการศึกษาศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ฯ จังหวัดขอนแก่น (20 ก.ค.54)
• ต่อยอดธุรกิจพิชิตการลงทุน สนับสนุน SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน (20 ก.ค.54)
• ขอนแก่นบริโภคปลอดภัย 2554 (19 ก.ค.54)
• แถลงข่าวโครงการ ครอบครัวไทยร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์ 84,000 ต้น (13 ก.ค.54)
• มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (13 ก.ค.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10 (13 ก.ค.54)
• การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2554 (12 ก.ค.54)
• โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12 ก.ค.54)
• การแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 7 (11 ก.ค.54)
• การประชุม "การจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2554" (08 ก.ค.54)
• ประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น (07 ก.ค.54)
• พิธีลงนามความร่วมมือโครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (06 ก.ค.54)
• อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการเพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ (05 ก.ค.54)
• วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (01 ก.ค.54)