หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นรับรางวัลคุณภาพในการให้บริการฯและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2554

    
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม. โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ 1.รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลคุณภาพด้านการให้บริการประชาชน สำหรับนวัตกรรมยกระดับการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 2.รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน สำหรับกระบวนงานการให้บริการรักษาเยียวยาด้วยภูมิปัญญาไทย ของโรงพระยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ตามโครงการ คนซำสูงไม่ทอดทิ้งกัน และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ธันวาคม 2554


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2554 (29 ธ.ค.54)
• พิธีเปิดกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (26 ธ.ค.54)
• พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2554 (23 ธ.ค.54)
• คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่น (23 ธ.ค.54)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (21 ธ.ค.54)
• การแถลงข่าว พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 12,555 รูป (16 ธ.ค.54)
• ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2555 (16 ธ.ค.54)
• การประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 (14 ธ.ค.54)
• การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 29 ณ จังหวัดระยอง (09 ธ.ค.54)
• การสัมมนา รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมฯ ระบบรถไฟรางคู่ (09 ธ.ค.54)
• โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (08 ธ.ค.54)
• พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น (08 ธ.ค.54)
• วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (08 ธ.ค.54)
• "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 20 (07 ธ.ค.54)
• วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  (05 ธ.ค.54)
• โครงการ เจริญพระพุทธมนต์ 84 พรรษา มหาราชาบารมี (03 ธ.ค.54)
• โครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (02 ธ.ค.54)
• พิธีถวายราชสดุดีและไถ่ชีวิตโค เฉลิมพระเกียรติฯ (02 ธ.ค.54)
• โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (01 ธ.ค.54)
• โครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร (01 ธ.ค.54)