หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555

    
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 จังหวัดขอนแก่น จัดโดย เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัด สนับสนุนโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย ผู้อำนวยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า Tobacco Industry Interference จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 โรงเรียน นักเรียนกว่า 1,000 คน ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2555


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่5/2555 (30 พ.ค.55)
• สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี (29 พ.ค.55)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ เด็ก สตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (29 พ.ค.55)
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำแก่องค์กรสตรีปี 2555 (28 พ.ค.55)
• การอบรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ (28 พ.ค.55)
• การสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (25 พ.ค.55)
• โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีฯ (25 พ.ค.55)
• ประชุม ทานข้าวเล่าเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (25 พ.ค.55)
• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (24 พ.ค.55)
• โครงการนำผู้เชี่ยวชาญนิวซีแลนด์มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดขอนแก่น (24 พ.ค.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2555 (24 พ.ค.55)
• มอบเงินกองทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไหมไทยพื้นบ้าน (23 พ.ค.55)
• พิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต (23 พ.ค.55)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พ.ค.55)
• การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น (17 พ.ค.55)
• โครงการอบรมการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (17 พ.ค.55)
• ประชุมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีฯ ครั้งที่1/2555 (16 พ.ค.55)
• การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ Online (14 พ.ค.55)
• การสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (14 พ.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2555 (14 พ.ค.55)
• พิธีถวายราชสดุดี วันฉัตรมงคล 2555 (05 พ.ค.55)
• โครงการพุทธชยันตี 2,600 ปี อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศฯ (04 พ.ค.55)
• อธิบดีกรมการกงสุล ขอเข้าเยี่ยมคารวะ (04 พ.ค.55)
• โครงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานฯให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (03 พ.ค.55)
• วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (01 พ.ค.55)