หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม"

    
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.15 น. นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม" จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 4 (ขอนแก่น) จากนั้น ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยใช้กรณีศึกษาคดีทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางด้านจริยธรรมและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 90 คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2555


• งานแสดงสินค้า OTOP CITY IN KHON KAEN 2012 (28 มิ.ย.55)
• เวทีวิชาการ "ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น : ก้าวย่างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1"  (28 มิ.ย.55)
• โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการร้านเกม ประจำปี 2555 (27 มิ.ย.55)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555 (27 มิ.ย.55)
• วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 จังหวัดขอนแก่น (26 มิ.ย.55)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "SMEs อีสานเปิดแนวรุกบุกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" (26 มิ.ย.55)
• การมอบเกียรติบัตรและรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2555 (25 มิ.ย.55)
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความก้าวหน้าของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล" (25 มิ.ย.55)
• รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยือนจังหวัดขอนแก่น (23 มิ.ย.55)
• การฝึกอบรมการนวดเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) (22 มิ.ย.55)
• โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2555 (22 มิ.ย.55)
• การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน (21 มิ.ย.55)
• โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น (20 มิ.ย.55)
• การสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด (20 มิ.ย.55)
• การแถลงข่าว การปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้รถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (19 มิ.ย.55)
• โครงการ "ขอนแก่นโลกเขียว หัวใจเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม 2012" (19 มิ.ย.55)
• มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับภาค จังหวัดขอนแก่น (16 มิ.ย.55)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการฯ ปี 2557 (15 มิ.ย.55)
• โครงการ SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (14 มิ.ย.55)
• โครงการฝึกอบรม แกนนำอาสาสมัครประชาธิปไตย (14 มิ.ย.55)
• การประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วม(Regional Operation Center : ROC)กลุ่มจังหวัดฯ (12 มิ.ย.55)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร(HROD) (12 มิ.ย.55)
• การอบรม "ทำดี...จัดเต็ม...เยาวชนไทยให้โลหิต"  (12 มิ.ย.55)
• การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผลงาน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 2555/2 (07 มิ.ย.55)
• การจัดกิจกรรมปลุกพลังคนพิการ (05 มิ.ย.55)
• การจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2555 (05 มิ.ย.55)
• การสัมมนานายกกิ่งกาชาด เหรัญญิก และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ (05 มิ.ย.55)
• พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (04 มิ.ย.55)
• พิธีตามโครงการ "ร้อยดวงใจ ร้อยบารมี ร่วมปลูกต้นไม้ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี" (04 มิ.ย.55)