หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีอำลาตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีอำลาตำแหน่งของ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากทั้งสองท่านได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีอำลาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2555


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2555 (27 ก.ย.55)
• ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (26 ก.ย.55)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดขอนแก่น (26 ก.ย.55)
• ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น (21 ก.ย.55)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) (19 ก.ย.55)
• เทศบาลนครขอนแก่น เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก (18 ก.ย.55)
• เดินสายบอกบุญทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างอาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (18 ก.ย.55)
• โครงการสัมมนาทางวิชาการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (18 ก.ย.55)
• มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 (14 ก.ย.55)
• "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 16/2555" (12 ก.ย.55)
• เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (11 ก.ย.55)
• CD Day : รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนแห่งความเกื้อกูล สมานฉันท์ (07 ก.ย.55)
• การสัมมนา "ก้าวย่างของจีนในภูมิภาค : ประโยชน์และโอกาสต่อจังหวัดขอนแก่น" (07 ก.ย.55)
• การสัมมนา "ยกระดับขอนแก่นเมือง MICE และอุตสากรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ AEC" (06 ก.ย.55)
• การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (06 ก.ย.55)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเเผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (05 ก.ย.55)
• การอบรมและสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นส่วนภูมิภาคประเทศไทย (05 ก.ย.55)
• การบรรยายทางไกล เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่มีต่อพสกนิกร" (04 ก.ย.55)