หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมรับทราบแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปีฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

    
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ร่วมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยในที่ประชุม ได้อธิบายถึงแนวทางการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ ระดับจังหวัด เข้ากับแผนของอาเซียนที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีส่วนราชการ องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  ตุลาคม 2555


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555 (30 ต.ค.55)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ (29 ต.ค.55)
• ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (29 ต.ค.55)
• พิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (25 ต.ค.55)
• การประชุมเเนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (25 ต.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2555 (25 ต.ค.55)
• โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (25 ต.ค.55)
•  "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 17/2555 (24 ต.ค.55)
• พิธีเปิดป้ายสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น (24 ต.ค.55)
• "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2555 จังหวัดขอนแก่น (23 ต.ค.55)
• มอบเงินทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (22 ต.ค.55)
• การแข่งขันจักรยาน "ปั่นตามหาเสียงพิณเยือนถิ่นหมอแคน" รอบเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 4/2555 (22 ต.ค.55)
• การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน ประจำปี 2555 (19 ต.ค.55)
• ประชุมการจัดงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2555 (19 ต.ค.55)
• การประชุม คณะอนุกรรมการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด (19 ต.ค.55)
• การแถลงข่าว การประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น (18 ต.ค.55)
• การเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตฯจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (18 ต.ค.55)
• โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 5/2555 (18 ต.ค.55)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 (18 ต.ค.55)
• การประชุม ปรับปรุงข้อกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร (17 ต.ค.55)
• รวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ (15 ต.ค.55)
• กงสุลจีนประจำขอนแก่นหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (12 ต.ค.55)
• การมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) (12 ต.ค.55)
• การมอบนโยบายการบริหารราชการ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) (11 ต.ค.55)
• แถลงข่าว การจับกุมยาเสพติดกัญชาอัดแท่ง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (10 ต.ค.55)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2555 (09 ต.ค.55)
• พิธีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ (07 ต.ค.55)