หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีบันทึกข้อตกลง "เด็กอีสานจะฉลาด ถ้าไม่ขาดไอโอดีน"

    
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (นายสุรชัย เบ้าจรรยา) และคณะผู้ร่วมงาน การจัดงานบทความ "เด็กอีสานจะฉลาด ถ้าไม่ขาดไอโอดีน" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 โดยนายแพทย์อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้มาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ประสบความสำเร็จและให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างพอเพียงตลอดการตั้งครรภ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2556


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2556 (27 ก.พ.56)
• การประชุมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 (26 ก.พ.56)
• การประชุมสมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (26 ก.พ.56)
• การประชุมคณะอนุกรรมการฯในการยกระดับการจัดงานไหมสู่สากลในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (21 ก.พ.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอมัญจาคีรี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" (21 ก.พ.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี (21 ก.พ.56)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ระดับจังหวัด (20 ก.พ.56)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 (20 ก.พ.56)
• การประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (19 ก.พ.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอชนบท (19 ก.พ.56)
• พิธีมอบเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จังหวัดขอนแก่น (18 ก.พ.56)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น (15 ก.พ.56)
• "วันแห่งความรัก ความเข้าใจ อบอุ่นใจ" (14 ก.พ.56)
• การประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (12 ก.พ.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ (12 ก.พ.56)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่น (09 ก.พ.56)
• วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2556 (08 ก.พ.56)
• "OTOP CITY IN KHON KAEN" ครั้งที่ 10 "1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์" (05 ก.พ.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอแวงน้อย (05 ก.พ.56)
• การประชุมชี้แจงโครงการ ขอนแก่น-อีโค่ทาวน์ (Khon Kaen Eco-Town Project) ครั้งที่ 1 (05 ก.พ.56)
• วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day 2013) ประจำปี 2556 (01 ก.พ.56)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 (01 ก.พ.56)